Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace ve věci žádosti o stavební povolení podané dne 20.12.2021 ze strany společnosti Nové Chabry Development (IČO: 02627558) na pozemcích parc. č. 1374/32, 1374/36, 1374/37, 1374/40, 1374/42, 1374/60, 1374/141, 1374/151, 1374/243, 1374/294, 1374/303 a 1374/304, vše v k. ú. Dolní Chabry, obec Praha, v návaznosti na územní rozhodnutí č. j. MCP8 322263/2021, sp. zn. MCP8 084291/2021/OV.Pet.
Žadatel konkrétně žádá o:
  1. Kopii žádosti o stavební povolení.
  2. Seznam účastníků stavebního řízení.
  3. Seznam/kopie podaných připomínek ke stavebnímu řízení. 
  4. Předpokládaný termín ukončení stavebního řízení. 

Odpověď:
K bodu č. 1 žádosti:
Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) k dané záležitosti uvádí, že řízení je v současné době přerušeno a stavební povolení ve věci vydáno nebylo. 

K bodu č. 2 žádosti:
Okruh účastníků řízení stanovený v oznámení o zahájení řízení je dle sdělení stavebního úřadu následující:
  • dle ust. § 109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) – stavebník, kterým je společnost Nové Chabry Development, s.r.o.;
  • dle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona – PREdistribuce, a.s. a Pražská plynárenská Distribuce, a.s.;
  • dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a ti, kdo mají věcná či jiná práva k těmto pozemkům či stavbám, přičemž se jedná o pozemky parc. č. 1374/30, 1374/31, 1374/35, 1374/38, 1374/44, 1374/58, 1374/59, 1374/133, 1374/136, 1374/137, 1374/138, 1374/140, 1374/142, 1374/143, 1374/145, 1374/146, 1374/147, 1374/150, 1374/152, 1374/153, 1374/154, 1374/171, 1374/172, 1374/173, 1374/174, 1374/175, 1374/176, 1374/177, 1374/178, 1374/179, 1374/180, 1374/185, 1374/186, 1374/187, 1374/188, 1374/189, 1374/193, 1374/197, 1374/199, 1374/200, 1374/220, 1374/242, 1374/244, 1374/245, 1374/278, 1374/280, 1374/284, 1374/285, 1374/286, 1374/291, 1374/292, 1374/293, 1374/295, 1374/296, 1374/297, 1374/298, 1374/299, 1374/300, 1374/301, 1374/302, 1374/305, 1374/306, 1374/307, vše k. ú. Dolní Chabry, obec Praha, a stavbám umístěných na těchto pozemcích.

K bodu č. 3 žádosti:
Stavební úřad sděluje, že námitky podané v rámci předmětného stavebního řízení byly vzaty v plném rozsahu zpět, proto se má za to, že žádné námitky aktuálně v řízení nejsou.

K bodu č. 4 žádosti:
Ve věci dotazu týkajícího se předpokládaného termínu ukončení stavebního řízení bylo na základě ust. 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydáno dne 06.12.2023 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 

(06.12.2023 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 13.12.2023