Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o zaslání veškerých stanovisek, územních souhlasů, územních rozhodnutí, stavebních povolení či jakýchkoli jiných správních aktů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo veškerých jiných podkladů či písemností (kupř. archivních) ve vztahu k (původnímu) oplocení, které se nacházelo (resp. dílčím způsobe nachází) na pozemku, parcele č. 1743, druh pozemku ostatní plocha, katastrální území Ďáblice 730629, obec Praha, LV 1742.

Odpověď:
Odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 ve své archivní databázi nedohledal žádná rozhodnutí ani jiná opatření, kterým by byla stavba dotazovaného oplocení umístěného na pozemku parc. č. 1743, k. ú. Ďáblice, obec Praha, povolena.

(06.12.2023 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 13.12.2023