Žádost o informaci, zda se bude privatizovat bytový dům Pod Labuťkou 782/17, Praha 8

Odpověď: Majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8 ve věci prodeje bytového domu Pod Labuťkou čp. 782 v k.ú. Libeň v souladu se Zásadami postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 8, informuje:

 

Zastupitelstvo Městské části Praha 8 schválilo dne 16. září 2009 usnesením č. Usn ZMC 086/2009 rozšíření Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám, založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, mimo jiné také o bytový dům Pod Labuťkou čp. 782 v k.ú. Libeň.

 

V současné době ještě není Radou Městské části Praha 8 schválen časový harmonogram této další etapy, bude jí předložen k projednání pravděpodobně ke konci tohoto měsíce.

 

Cena nabízeného bytového domu spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky bude stanovena znaleckým posudkem  podle zákona o oceňování majetku platného v době prodeje nemovitostí, toho času zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a  o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

 ve znění pozdějších předpisů.V současné době jsou zadávány objednávky na vypracování těchto posudků. Výše kupní ceny bude součástí výzvy k projevení zájmu o koupi bytových domů, která bude odeslána oprávněným nájemcům po zahájení této etapy prodeje doporučeným dopisem.

 

Vybrané bytové domy budou nabízeny k prodeji právnické osobě (družstvu) založené stávajícími oprávněnými nájemci bytů v konkrétním bytovém domě. Pokud některý  z nájemců nebude mít o koupi zájem a družstvo bude založeno z více než 50% oprávněných nájemců, přejdou v souladu s ust. § 680 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník), ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí práva a povinnosti Městské části Praha 8  z titulu pronajímatele na družstvo, a to u nájemních smluv těch nájemců, kteří o odkoupení nemají zájem a nevstoupili do družstva. V rámci stávajících nájemních smluv dojde tedy pouze ke změně osoby pronajímatele, jinak budou zachovány stávající smluvní podmínky, tedy ale samozřejmě i možnost jednostranného zvyšování nájemného pronajímatelem v souladu s platnou legislativou. Tento postup předpokládá platnou nájemní smlouvu a absenci finančních závazků vůči Městské části  Praha 8 v souvislosti s užíváním bytu, vše ke dni zaslání výzvy k odkoupení bytových domů oprávněnými nájemci bytů. Do kupní ceny celku budou pak zahrnuty mj. ceny všech bytů, tedy i těch, jejichž nájemci nebudou mít zájem stát se členy právnické osoby.

 

Závěrem majetkový odbor doplňuje, že úplné znění všech aktuálních dostupných dokumentů k prodeji bytových domů oprávněným nájemcům bytů, včetně úplného znění Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, je k dispozici na internetových stránkách Městské části Praha 8, www.praha8.cz -  pod položkou "Prodej bytových domů oprávněným nájemcům bytů" na pravé straně stránek.

(23.10.2009, řešil majetkový odbor)