Žádost o poskytnutí informace: 1. Jaký mobilní operátor, na jak dlouho, za jakých podmínek a za jakou cenu má pronajatý prostor střechy domu...

Žádost o poskytnutí informace:

1.  Jaký mobilní operátor, na jak dlouho, za jakých podmínek a za jakou cenu má pronajatý prostor střechy domu Heydukova 1220/16 pro umístěný vysílač

2.  Jaké osoby, příp. subjekty mají pronajaty prostory od vlastníka domu na adrese Heydukova 1120/16, na jak dlouho, za jakých podmínek a za jakou cenu

3.  Kolik je v domě Heydukova 1220/16 k aktuálnímu dni nájemců bytů nebo nebytových prostor, kteří mají jakékoliv pohledávky na nájemném nebo na službách spojených s užíváním bytu. Dovoluje-li to zákon, tak i jmenný seznam a dlužné částky i v případě úhrady formou splátek nebo jiným způsobem, nebo pouze počet dlužníků s uvedením konkrétní částky beze jména.

4.  Kolik osob je přihlášeno k jednotlivým číslům bytů na adrese Heydukova 1220/16, Praha 8 a jsou uvedeny v evidenčním listu pro výpočet nájemného.

5.  Kolik nájemců bytů má uzavřenou nájemní smlouvu k bytu na adrese Heydukova 1220/16, Praha 8 na dobu neurčitou, kolik na dobu určitou, kolik nájemních smluv na dobu určitou je neprodloužených a kolik nájemních smluv na dobu určitou je ve stádiu schválení prodloužení.

Odpověď:

Požadované informace mají vypovídající hodnotu pouze k určitému datu, Úřad Městské části Praha 8 jejich shromáždění a vyhodnocení provede za účelem jednání s budoucími vlastníky bytových domů – družstvy. Sdělení požadovaných informací v současné době by bylo zavádějící, neboť se jedná o informace neustále se měnící.

Dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, Článek 3, odst. 3.2.1., budou s těmito skutečnostmi seznámeni všichni oprávnění nájemci ve výzvě k projevení zájmu o koupi bytového domu, která jim bude zaslána doporučeně poštou. Až ke dni zaslání výzvy bude totiž známo, kdo je oprávněným nájemcem ve smyslu „Zásad“.

(20.12.2007, řešil majetkový odbor)