Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí dokumentace skutečného provedení stavby nebo dokumentace pro stavební povolení, z které by byl patrný způsob založení stávajícího objektu na pozemku parc.č. 1098/1 k.ú. Libeň. Jedná se zejména o půdorys výkopů, základů (pilotového založení), půdorys 1. nadzemního podlaží a řezy objektem. Tuto informaci potřebujeme pro projekční přípravu stavebního záměru na sousedním pozemku č.parc.l097, k.ú.Libeň, konkrétně pro prokázání dodržení technických požadavků na stavby uvedených v nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, § 41 Zakládání staveb.

Odpověď:

Nahlížení do dokumentace nebo poskytování jejich kopií se řídí ust. § 168 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), které má následující znění:

Vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku.

Podle ust. § 125 odst. 1 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci stavby. V předmětné věci bylo žadateli doporučeno obrátit se na předmětného vlastníka stavby, uvedeného v katastru nemovitostí.

(06.12.2016, řešil odbor územního rozvoje a výstavby a odbor kancelář tajemníka)
Zveřejněno: 12.12.2016