Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace týkající se nemovitosti parc. č. 203. k. ú. Libeň, ul. Primátorská 38:
  1. Je/není pravomocné rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o zastavení řízení, které bylo vzato zpět dne 17. 7. 2017. Jedná se o řízení č. j. MHMP 1153861/2017.
  2. Kdy byla podána nová žádost o územním/stavebním nebo společném řízení po vydání rozhodnutí Magistrátu výše uvedeného.
  3. Pokračuje dále část rozhodnutí o rozdělení řízení na územní a stavební a od kdy?
  4. Jedná se o období od 29. 1. 2017 ke dni vyřizování žádosti.

Odpověď:

Žadateli byly sděleny k jednotlivým dotazům žádosti následující informace:
  1. Odbor územního rozvoje a výstavby povinného subjektu (dále jen „stavební úřad“) obdržel dne 27.07.2017 rozhodnutí odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, č. j. MHMP 1153861/2017, kterým zrušil povinným subjektem vydané usnesení o vyloučení územního řízení ve věci nástavby na objektu č. p. 296, na pozemku parc. č. 203, k. ú. Libeň. V odůvodnění rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy je uvedeno, že žadatel vzal dne 17.07.2017 svou žádost o společné řízení zpět. Stavebnímu úřadu není k dnešnímu dni známo, zda rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy nabylo právní moci.
  2. Stavebník nepodal novou žádost o územní rozhodnutí.
  3. Z výše uvedených důvodů není v řízení pokračováno.


(30.11.2017, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 12.12.2017