Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace -
Součástí pozemku parc. č. 1019/8, zapsaného na LV č. 1024, kat. území Kobylisy, v obci Praze, jenž je ve vlastnictví obchodní společnosti COLUMBUS spol. s r.o., IČ: 48536083, se sídlem Nad Kolčavkou 907/8, Libeň, 190 00 Praha 9, je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, jež je taktéž evidována v katastru nemovitostí. Zároveň jsou součástí tohoto pozemku stavby (pravděpodobně příjezdových) komunikací a parkoviště. Stavba této budovy i komunikací je pak zřejmá i z dostupných map a dalších realitu zachycujících skutečností.

Žadatel tedy s ohledem na existenci shora specifikované stavby a příjezdových komunikací k ní žádá povinný subjekt, Úřad městské části Praha 8, o poskytnutí veškerých informací souvisejících s takto realizovanou stavbou, především pak informace:
  • na základě jakého aktu či aktů stavebního úřadu je stavba na tomto pozemku a k ní přiléhající komunikace a parkoviště užíváno,
  • na základě jakého aktu či aktů stavebního úřadu došlo k umístění této stavby a její výstavbě,
  • k jakému účelu je tato stavba určena.

Odpověď:

K bodu č. 1 a 3 žádosti
  • Stavba, o kterou se jedná, je přízemní objekt nacházející se na pozemku parc. č. 1019/8 v k. ú. Kobylisy, dřevostavba se sedlovou střechou, osazený na zvýšené betonové podezdívce, jejímž vlastníkem je obchodní korporace COLUMBUS s. r. o., IČ: 48536083, se sídlem Nad Kolčavkou 8/907, 190 00 Praha 9.
  • Objekt nemá ani číslo popisné ani číslo evidenční.
  • Objekt je užíván jako sklad knih, a to na základě kolaudačního souhlasu ze dne 02.11.2016, spis. zn. MCP8 076739/2016/OV.Hov, č. j. MCP8 141973/2016, kterému předcházelo stavební povolení na stavební úpravy „Přízemního kancelářského objektu Horňátecká 18a, 182 00 Praha 8, spojené se změnou užívání na sklad knih“ ze dne 20.01.2015, spis. zn. MCP8 124837/2013/OV. Lj, č. j. MCP8 008062/2015, s nabytím právní moci dne 06.02.2015.

K bodu č. 2 žádosti
  • Objekt byl realizován na základě rozhodnutí ze dne 25.07.1962, č. j. Výst. 8684, 1980/1962-8, s nabytím právní moci dne 09.08.1962, jako provizorní kancelářský objekt, přičemž stavebníkem byl Ústav pro výzkum motorových vozidel, se sídlem Lihovarská 12, Praha 9 – Vysočany. Objekt byl zkolaudován dne 08.05.1964, č. j. Výst. 462, 198/64-8, s nabytím právní moci dne 22.05.1964 a dne 10.04.1964 bylo povoleno užívání budov


(29.12.2017, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 05.01.2018