Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace týkající se nemovitosti parc. č. 203, k. ú. Libeň
  1. Je/není pravomocné rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o zastavení řízení, které bylo vzato zpět dne 17. 7. 2017. Jedná se o řízení č. j. MHMP 1153861/2017
  2. Kdy byla podaná nová žádost o územním/stavebním nebo společném řízení po vydání rozhodnutí Magistrátu výše uvedeného
  3. Pokračuje dále část rozhodnutí o rozdělení řízení na územní a stavební a odkdy?
Jedná se o období od 29. 11 2017 ke dni vyřizování žádosti.

Odpověď:

  1. Odbor územního rozvoje a výstavby povinného subjektu (dále jen „stavební úřad“) obdržel dne 27.07.2017 rozhodnutí odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, č. j. MHMP 1153861/2017, kterým zrušil povinným subjektem vydané usnesení o vyloučení územního řízení ve věci nástavby na objektu č. p. 296, na pozemku parc. č. 203, k. ú. Libeň. Sdělení o nabytí právní moci dne 01.08.2017 obdržel stavební úřad do datové schránky dne 20.12.2017.
    Jelikož žadatel v průběhu řízení odstoupil od svého stavebního záměru a uplatněnou žádost o vydání územního rozhodnutí vzal zpět podáním uplatněným dne 17.07.2017, tak tato skutečnost odůvodňuje postup podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), neboť zpětvzetí žádosti je právním titulem pro zastavení řízení.
    Stavební úřad po obdržení spisového materiálu vráceného odvolacím orgánem přezkoumal, zda zpětvzetí žádosti o vydání rozhodnutí spojené se žádostí o zastavení celého řízení splňuje všechny podmínky pro zastavení řízení a došel ke kladnému závěru, proto řízení v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, svým usnesením č. j. MCP8 207457/2017, ze dne 21.12.2017, zastavil.
  2. Stavebník nepodal novou žádost o územní rozhodnutí.
  3. Z výše uvedených důvodů není v řízení pokračováno.


(03.01.2018, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 08.01.2018