Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací:
 1. Text a výkresy Opatření obecné povahy, kterým byly v roce 2012 v Karlíně zřízeny cykloobousměrky.
 2. Podrobné vyúčtování služeb, které městské části poskytla advokátní společnost Diviš & partneři s. r. o., IČO 24157848. Konkrétně se jedná o vyúčtování na základě tří smluv uzavřených s touto společností, které lze dohledat v registru smluv, a které mají být dle smlouvy vyúčtovány každý měsíc včetně sdělení, za co konkrétně bylo fakturováno, počet hodin i náplň této práce.
 3. Veškerá vyjádření a stanoviska, která MČ od advokátní kanceláře zmíněné v bodu 2. obdržela.
 4. Seznam advokátů či advokátních kanceláří, s nimiž Městská část uzavřela smlouvu o poskytování právních služeb, kde pro každého advokáta bude uvedena výše plnění, ke kterému došlo, a vyúčtování toho, za co byly právní služby fakturovány, a to od roku 2014 včetně.
 5. Z které rozpočtové kapitoly a položky je hrazen pronájem elektroaut fiat dle této smlouvy, kterou MČ uzavřela: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10150394.
 6. a) Kdy byly svěřeny do správy MČ Praha 8 parcely 3612 4014/2, 4014/7, 3610 a 3609 v k. ú. Libeň hlavním městem Prahou?
  b) Jakým právním aktem tak bylo učiněno?
  c) Bylo svěření vázáno nějakými podmínkami?
  d) Žádost o zaslání usnesení, smlouvy nebo jiné dokumenty, které svěření provedly.
 7. a) Žádost o zaslání veškeré komunikace mezi společností IMMORENT Orion, s. r. o. (IČO 28428544), popřípadě jejími právními zástupci, a MČ Praha 8 (ať už se jedná o úředníky nebo politické představitele Prahy 8) od listopadu 2018. Jedná se zejména, ale ne výlučně, o dopisy, e-mailovou komunikaci, data, místa konání a zápisy z případných schůzek.
  b) Žádost o zaslání smluv, které mezi výše zmíněným Immorentem a Prahou 8 jsou uzavřeny s podepsány.
 8. Městská část vydala Opatření správní povahy (jednací číslo MCP8 126549/2019). kterým se opět pokusila zavést zóny placeného stání a mimochodem zrušit několik cykloobousměrek. V rámci tohoto opatření měly být například v ulici Křižíkova nebo Thámova navráceny cyklopitkogramy, které tam v minulosti byli nezákonně odstraněny a na křížení Pernerovy a Thámovy a Šaldovy a Křižíkovy optické brzdy. K tomu stále došlo. Proč k tomu zatím nedošlo a jaké kroky Praha 8 činí k tomu, aby k tomu došlo?“,

Odpověď:

K bodu č. 1) žádosti:
Text a výkresy Opatření obecné povahy, kterým byly v roce 2012 v Karlíně zřízeny cykloobousměrky nemá již odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8 k dispozici. Vzhledem k tomu, že skartační lhůta u těchto dokumentů je 5 let, byly předmětné dokumenty po uplynutí skartační lhůty podle Spisového a skartačního řádu Úřadu městské části Praha 8 sepsaného dle ustanovení § 66 odst. 1, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vydaného dle ustanovení § 81 odst. 5 písm. d), ve spojení s ustanovením § 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, skartovány.

K bodu č. 2) žádosti:
V tomto bodě žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle ust. § 11 odst. 4 písm. b) InfZ.

K bodu č. 3) žádosti:
V tomto bodě žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle ust. § 11 odst. 4 písm. b) InfZ.

K bodu č. 4) žádosti:
Žadateli byl zaslán seznam advokátů a advokátních kanceláří s nimiž městská část Praha 8 uzavřela v požadovaném období smlouvu o poskytování právních služeb, včetně poskytnutého plnění.

K bodu č. 5) žádosti:
Nájemné, vztahující se ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. 2019/0450/OPS.DVZ je hrazeno z kap.: 09, odd. §: 6171, pol.: 5164, RJ: 0931, ORG: 0000.

K bodu č. 6) žádosti:
Žadateli byla zaslána v anonymizované podobě kopie Směnné smlouvy č. 2010/0474/MO. DOBCH a příslušné usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy. Na základě těchto dokumentů byly pozemky parc. č. 3612, 4014/2, 4014/7, 3610 a 3609 v k. ú. Libeň svěřeny do správy městské části Praha 8.
 • Pozemek parc. č. 3612, k. ú. Libeň - nabytí nemovitosti proběhlo obecně závaznou vyhláškou v roce 1991, podmínky nebyly stanoveny.
 • Pozemek parc. č. 4014/2, k. ú. Libeň - nabytí nemovitosti proběhlo obecně závaznou vyhláškou v roce 1991, podmínky nebyly stanoveny.
 • Pozemek parc. č. 4014/7, k. ú. Libeň - v roce 2010 byla podepsána Směnná smlouva uzavřená mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. a městskou částí Praha 8.
 • Pozemek parc. č. 3610 a 3609, k. ú. Libeň - nabytí nemovitosti proběhlo obecně závaznou vyhláškou v roce 2010, ve které se městská část Praha 8 zavazuje, že pozemky uvedené v písm. a) obecně závazné vyhlášky využije pro výstavbu objektu občanské vybavenosti, včetně administrativní budovy Úřadu městské části Praha 8.
K bodu č. 7) žádosti:
Městská část Praha 8 uzavřela v roce 2013 se společností IMMORENT Orion, s. r. o. Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí č. 2013/0821/MO.DEP (žadateli poskytnuta). Tato smlouva však nebyla prodloužena a zanikla.

Městská část Praha 8 dne 15.04.2019 obdržela od společnosti IMMORENT Orion, s. r. o. dopis (žadateli poskytnut), na jehož základě byl dne 28.08.2019 předložen Radě městské části Praha 8 návrh usnesení k uzavření nové Smlouvy o právu provést stavbu a smlouva o smlouvě budoucí č. 2019/0442/OSM.DEP, který byl Radou městské části Praha 8 schválen. Smlouva byla podepsána dne 17.10.2019 a následující den byla zveřejněna v registru smluv.

K bodu č. 8) žádosti:
Realizace dopravního značení je věcí správce dopravního značení, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město.


(01.11.2019, řešil odbor dopravy, odbor správy majetku, odbor kancelář starosty)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 06.11.2019