Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací, poskytnutí kopií následujících dokumentů:
a) Kopie všech smluv uzavřených v době od 1. 1. 2010 do 18. 10. 2019, a to mezi městskou částí Praha 8, IČ:
00063797, se sídlem 180 00 Praha – Libeň, Zenklova 1/35 (dále jako „MČ“) a společností BAB mont s. r. o., IČ: 61498858, se sídlem Praha 9 – Prosek, Klíčovská 805/11, PSČ 190 00 (dále jako „BAB“).

b) Kopie všech dodatků uzavřených ke smlouvám mezi MČ a společností BAB dle přechozího písm. a) této žádosti.
c) Sdělení výše skutečně uhrazené ceny za plnění každé smlouvy uzavřené mezi MČ a společností BAB v sobě od 1. 1. 2010 do 18. 10. 2019 s uvedením, které smlouvy dle písm. a) této žádosti se výše skutečně uhrazené ceny týká.
d) Byla-li mezi MČ a společností BAB uzavřena v období od 1. 1. 2010 do 18. 10. 2019 smlouva o dílo, pak požadujeme u každé z těchto smluv o dílo sdělit skutečný termín předání díla a doložit kopii předávacího protokolu díla.
e) Sdělení, zda byla na základě smluvního vztahu založeného některou ze smluv uzavřenou mezi MČ a společností BAB v době od 1. 1. 2010 do 18. 10. 2019 uplatněna ze strany MČ smluvní pokuta a pokud ano, pak žádáme o sdělení, z jakého smluvního vztahu (s uvedením druhu smlouvy, předmětu plnění, názvu díla a data uzavření smlouvy nebo s uvedením odkazu na smlouvu předloženou dle písm. a) této žádosti) byla smluvní pokuta udělena, v jaké výši a na základě jakého porušení smluvní povinnosti?

Odpověď:

Městská část Praha 8 neuzavřela za požadované období se společností BAB mont s. r. o. žádnou smlouvu.


(01.11.2019, řešil odbor právních služeb)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 08.11.2019