Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací:
  1. Je možné požádat o výjimku ze splnění některého z požadavků kladeného Metodikou vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání v hl. m. Praze (verze 12/2016 zveřejněná na internetových stránkách společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. s adresou www.parkujvklidu.cz) pro vydání parkovacího oprávnění v zóně placeného stání na území městské části Praha 8 (dále jen „oprávnění“)?
  2. Udělí Úřad městské části Praha 8 výjimku ze splnění podmínky žadatele o vydání oprávnění jako vlastníka vozidla v registru silničních vozidel nebo technickém průkaze vozidla při doložení skutečnosti, že žadatel vozidlo užívá, že jako vlastník vozidla je v registru silničních vozidel nebo technickém průkazu vozidla zapsán příbuzný v přímé linii a že žadatel o oprávnění si z finančních důvodů (příliš vysoké náklady na povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a tzv. ekologická daň podle § 37e zákona č 185/2001 Sb., o odpadech) nemůže dovolit změnu tohoto zápisu?
  3. Postačí k prokázání skutečnosti sub 2) předložení potvrzení o studiu, potvrzení zaměstnavatele o průměrných příjmech a doložení příbuzenského vztahu mezi žadatelem o oprávnění a osobou zapsanou jako vlastník vozidla v registru silničních vozidel (např. rodnými listy a technickým průkazem)? Pokud ne, jaké podklady je nutno předložit nebo jaké podmínky je nutno splnit pro úspěšnou žádost o vydání oprávnění na základě výjimky podle bodu 2) této žádosti?
  4. Pokud je odpověď na bod 2) této žádosti negativní, jaký jiný postup je určen pro dosažení možnosti parkování na území městské části Praha 8 osobou, která na jejím území trvale bydlí, má zde evidován svůj trvalý pobyt, trvale užívá vozidlo, u nějž je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník osoba jí příbuzná (zejm. rodič nebo prarodič) a z finančních důvodů si nemůže dovolit změnu tohoto zápisu ve svůj prospěch?

Odpověď:

Podmínky registrace parkovacích oprávnění jsou stanoveny platnou metodikou, kterou vydává zřizovatel zón placeného stání, a to hl. m. Praha, která je volně přístupná na webovém portálu správce zón placeného stání (www.parkujvklidu.cz). Vše v této oblasti zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha – Staré Město. Městská část Praha 8 není oprávněna udělovat výjimky při registraci parkovacích oprávnění.

Platná metodika obsahuje všechny možnosti a situace, ve kterých je parkovací oprávnění možné registrovat.

Podrobné vysvětlení jednotlivých situací při registraci parkovacího oprávnění je pak popsáno na výše zmíněném webovém portálu správce zón placeného stání, v sekci „Vaše dotazy“.

Nad rámec dotazu upozorňujeme, že zavedení zón placeného stání je regulací dopravy v klidu.


(12.11.2019, řešil odbor dopravy)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 19.11.2019