Žádost o poskytnutí informace 2022

Žádost o doplnění odpovědi o další metodické pokyny, kterými by se mělo oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 8 v oblasti kolizního opatrovnictví řídit, v případě, že žádné další dokumenty nebo instrukce neexistují, žádost o explicitní sdělení této skutečnosti a poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky:                                           

 1. Jakým způsobem jsou příchozí případy přidělovány odpovědným zaměstnancům?
 2. Jakým způsobem je práce rozdělována mezi další zaměstnance na stejném případu?
 3. Jakým způsobem jsou Vaši zaměstnanci dále vzděláváni ve svém oboru?
 4. Kdo v závěru formuluje stanovisko Vašeho oddělení v probíhajících soudních řízeních?
 5. Jakým způsobem identifikujete nejlepší zájem dítěte a jak v tomto zájmu dále jednáte?
 6. Jaké důkazy k prokázání nejlepšího zájmu dítěte předkládáte?
 7. Jaké zájmy dítěte dále zkoumáte a jak určujete priority těchto zájmů?
 8. Jak zohledňujete ve stanovení nejlepšího zájmu dítěte judikaturu Ústavního soudu?
 9. Jakou váhu přikládáte interakci s dítětem?
 10. Jakým způsobem je pohovor s dítětem veden?
 11. Jak výstup z tohoto pohovoru s dítětem interpretujete?
 12. Jakým způsobem zohledňujete, kdo k pohovoru na Vaše oddělení dítě přivede?
 13. Zohledňujete situaci, kdy se jeden z rodičů domáhá toho, aby dítě dovedl k pohovoru samostatně pouze on, nezávisle na druhém rodiči?
 14. Oslovujete vždy oba rodiče společně? V jaké situaci jednáte s jedním z rodičů samostatně?
 15. Jakým způsobem přistupujete k posuzování změny poměrů a případným změnám v péči?
 16. Jakým způsobem hodnotíte odůvodněné potřeby dítěte a jak je zohledňujete ve svém návrhu výše výživného?
 17. Jakým způsobem určujete výši výživného s ohledem na rozdělení péče a příjem rodičů ve svém návrhu výše výživného?
 18. Které prvky z Cochemského modelu jsou na Vašem oddělení aplikovány?


Odpověď:
Z celkového počtu 24 zaměstnanců oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „OSPOD“) vykonává kolizní opatrovnictví pouze 5 zaměstnanců. Ostatní zaměstnanci mají rozdělené jiné specializace agendy orgánů OSPOD. Oficiální metodika, která by vycházela z Ministerstva práce a sociálních věci nebo z krajského úřadu (pro Prahu z Magistrátu hlavního města Prahy) neexistuje. V roce 2018 si OSPOD nastavil vlastní postup ve spolupráci se soudci Obvodního soudu pro Prahu 8 (dále jen „soud“). Na základě tohoto jednání byly vytvořeny nikoli metodiky, ale edukační materiály pro rodiče, které byly žadateli zaslány.

K dotazům v žádosti dále uvádíme:

K dotazu pod bodem 1) žádosti:
Nové případy jsou aktuálně přidělovány dle nápadu a pořadí zaměstnance, který je tzv. „na řadě“ (kolečko). 

K dotazu pod bodem 2) žádosti:
Případ má jednoho klíčového zaměstnance OSPOD. 

K dotazu pod bodem 3) žádosti:
Každý zaměstnanec OSPOD je povinen absolvovat vstupní školení, musí složit zkoušku odborné způsobilosti a je povinen se průběžně vzdělávat dle příslušného zákona v minimálním rozsahu 6 pracovních dnů za jeden kalendářní rok, přičemž všechny vzdělávací akce musí být akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

K dotazu pod bodem 4) žádosti:
Klíčový zaměstnanec OSPOD.
 
K dotazu pod bodem 5) žádosti:
Každý případ vyžaduje individuální přístup, základem výkonu kolizního opatrovnictví je kontakt s dítětem a jeho participace na soudním řízení.
 
K dotazu pod bodem 6) žádosti:
OSPOD předkládá důkazy adekvátní tomu, co chce v jednotlivých případech prokazovat. V opatrovnickém řízení však většina důkazů probíhá před soudem.

K dotazu pod bodem 7) žádosti:
V případě výkonu kolizního opatrovnictví je úkolem kolizního opatrovníka „provézt“ dítě soudním řízením, zajistit jeho přiměřenou participaci a přednést soudu potřeby a názor dítěte, samozřejmě s dalšími právy jako každého účastníka soudního řízení.

K dotazu pod bodem 8) žádosti:
Kolizní opatrovník zastupuje dítě v soudním řízení podle svého nejlepšího vědomí a individuálně dle potřeby k tomu využívá i judikaturu Ústavního soudu.

K dotazu pod bodem 9) žádosti:
Není specifikováno, jaká interakce s dítětem je myšlena, resp. interakce dítěte s jakou osobou. Interakce dítěte jako taková, ať již se zástupcem OSPOD či s rodinnými příslušníky, je pro kolizního opatrovníka velmi důležitá.

K dotazu pod bodem 10) žádosti:
Způsob rozhovoru a setkání kolizního opatrovníka s dítětem určuje klíčový zaměstnanec OSPOD vždy dle individuální potřeby dítěte. Vždy je zohledněna mentální úroveň dítěte, jeho specifické charakterové vlastnosti, jeho vývojové zvláštnosti, jeho okamžitá nálada a samozřejmě i všechny další okolnosti, které mají na prožívání dítěte vliv. Rozhovory tak někdy mohou být vedeny společně s rodiči, někdy bez rodičů, ve speciální k tomu určené dětské místnosti, někdy i za přítomnosti dvou zaměstnanců OSPOD.

K dotazu pod bodem 11) žádosti:
Výstup z pohovoru s dítětem zaměstnanec OSPOD interpretuje nejčastěji tak, jak si přeje dítě samo.
 
K dotazu pod bodem 12) žádosti:
O této skutečnosti je zpravidla informován soud. Na OSPOD vykonávají tuto práci odborně vyškolení zaměstnanci a skutečnost, kdo dítě přivede k pohovoru dokáží zohlednit a není až tak podstatná.
 
K dotazu pod bodem 13) žádosti:
Pro kolizního opatrovníka je důležité setkat se s dítětem. Okolnosti, které následně kolizní opatrovník zohlední vyplynou až z kontaktu s ním.

K dotazu pod bodem 14) žádosti:
Ano, v případě výkonu kolizního opatrovnictví zaměstnanec OSPOD jedná vždy s rodiči společně, pokud to nevylučuje specifikace případu, jakou je například přítomnost domácího násilí v rodině, nezvěstnost anebo jiné důvody pro nepřítomnost na straně rodiče.

K dotazu pod bodem 15) žádosti:
K posuzování změny poměrů a případným změnám v péči přistupuje zaměstnanec OSPOD individuálním způsobem.

K dotazu pod bodem 16) žádosti:
Odůvodněné potřeby dítěte hodnotí OSPOD jako velmi podstatné pří řízení o určení výživného a zohledňuje je nejčastěji ve svém závěrečném návrhu přednesením soudu.

K dotazu pod bodem 17) žádosti:
Dle oprávněných a odůvodněných potřeb dítěte a individuálních možností každého z rodičů.
   
K dotazu pod bodem 18) žádosti:
Zaměstnanci OSPOD neaplikují Cochemský model, je však možné, že se shodují s tímto modelem v tom, že jednají transparentně s oběma rodiči a rodiče se snaží vézt ke smírnému řešení situace jejich dětí. 


(28.12.2022 řešil odbor sociálních věcí)Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 03.01.2023