Žádost o poskytnutí informace 2023

Žádost o poskytnutí informace, zda bylo učiněno podání nebo žádost, která se týká domu Primátorská č. p. 296 nacházející se na pozemku č. 203, k. ú. Libeň, obec Praha. V kladném případě požaduji kopii podání včetně těch podání, která dosud nebyla řádně zanesena do systému, tedy i těch blanketních podání, jako je například žádost, povolení výjimek z obecných technických požadavků na stavby (např. z počtu parkovacích míst), a to za období od 01.10.2023 ke dni vyřizování této žádosti.

Odpověď:
Na bytový dům Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, nacházející se na pozemku parc. č. 203, k. ú. Libeň, obec Praha, bylo dne 22. 9. 2021 vydáno stavebním úřadem pod č. j. MCP8 271911/2021, sp. zn. MCP8 069605/2021/OV.Pet, územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 04.11.2022.

Dne 04.10.2023 oznámil stavební úřad pod č. j. MCP8 424535/2023, sp. zn. MCP8 460702/2022/OV.Lju, zahájení stavebního řízení, které bylo žadateli doručeno veřejnou vyhláškou.

Dne 07.11.2023 žadatel, jako účastník řízení, v dané záležitosti podal námitky.

Závěrem stavební úřad uvádí, že k dnešnímu dni nebylo na výše uvedený objekt doručeno žádné jiné podání.

(14.12.2023 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 19.12.2023