Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí kopií všech smluv, uzavřených v souvislosti s bezpečnostní kampaní „Nedejme jim šanci“, kterou Městská část Praha 8 realizovala v roce 2012, a to včetně všech příloh a dodatků tak, aby z nich byly jednoznačně patrné veškeré náklady na výše uvedenou kampaň (návrh kampaně, zpracování, tisk, distribuce, pronájem ploch a médií apod.)


Odpověď:
Předmětná smlouva č. 2012/0263/OZI.DZMR v bodě 9.1. – 9.4. stanovuje důvěrnost a mlčenlivost o všech informacích, týkajících se předmětu díla a smlouvy samotné.
Dne 10. října 2012 byl požádán zhotovitel – společnost InsiderMedia,  s. r. o., o souhlas s poskytnutím kopií mluv o dílo třetím osobám.
Společnost InsiderMedia, s. r. o., v zastoupení BcA. Michalem Monoszonem, písemným stanoviskem zaslaným elektronickou poštou dne 10. října 2012 souhlas neudělila.
Náklady na výše uvedenou kampaň jsou zveřejněny na webových stránkách Městské části Praha 8 – www.praha8.cz – odkaz: Úřad a samospráva – Úřad – Povinně zveřejňované informace – Archiv poskytnutých informací – Poskytnuté informace 2012 – Žádost o poskytnutí informace – v předmětné věci byla zveřejněna dne 30.07.2012 a 27.11.2012.
(28.11.2012, řešil odbor krizového řízení)

Zveřejněno: 18.12.2012 – Tomáš Vlk