Žádost o poskytnutí informace o objektu v ul. Malého 3, zda existuje snaha tento objekt odkoupit či získat do vlastnictví od současného nájemce (os. ČSAP)

Odpověď: Hlavní město Prahaje na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, vlastníkem objektu čp. 282, na adrese Malého 3, 186 00 Praha 8 – Karlín,vedeného na LV č. 311 pro k. ú. Karlín. Městská část Praha 8 má na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedený objekt Hlavního města Prahy svěřen do správy a v souladu s ust. § 34 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, vykonává k němu práva a povinnosti vlastníka. Z tohoto důvodu není možné vyvíjet snahu získat předmětný objekt do vlastnictví od současného nájemce, jelikož Městská část Praha 8 k němu vykonává práva a povinnosti vlastníka. Se současným nájemcem, občanským sdružením ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS – POMOC (IČ: 004 09 367), se sídlem na adrese Malého 282/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, má Městská část Praha 8 uzavřenou platnou nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostorů, a to na dobu určitou do 1. července 2018.

(17.12.2009, řešil majetkový odbor)