Žádost o poskytnutí informací 2016

Žádost o poskytnutí informace o rozhodnutí stavebního povolení resp. o jeho změnách, popřípadě podání žádosti stavebníka o změně stavby před dokončením, které mohly proběhnout od 25. 10. 2016 ke dni vyřízení této žádosti, č. parc. 193 k. ú. Libeň.

Odpověď:

Na stavbu bytového domu na pozemku parc. č. 193, k. ú. Libeň, bylo vydáno dne 22.5.2013 územní rozhodnutí pod spis. zn. MCP8 144148/2012/OV.Doh., které nabylo právní moci dne 25.7.2013, následně bylo v intencích tohoto územního rozhodnutí vydáno dne 19.8.2014 stavební povolení pod spis. zn. MCP8 039851/2014/OV.Lju, č. j. MCP8 113288/2014, které nabylo právní moci dne 22.9.2014.

Stavebník dne 15.7.2016 požádal odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 o změnu stavby před dokončením spočívající pouze v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 20.12.2017. Zahájení řízení bylo oznámeno účastníkům řízení opatřením pod spis. zn. MCP8 093273/2016/OV.Lju, č. j. MCP8 122488/2016.

V dotazovaném období, tj. od 25.10.2016 do doby posledního prokazatelného doručení pošty odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“), nebylo stavebníkem učiněno žádné další podání týkající se předmětné stavby a ani v něm stavební úřad v dané věci žádné rozhodnutí nevydával.

(29.11.2016, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 06.12.2016