Žádost o poskytnutí informací:

 

1) Jakou částku zaplatil Úřadu Městské části Praha 8 za zábor veřejného prostranství za období 1.1.2009 – 31.8.2009:

a)  vlastník nebo uživatel kontejneru umístěného na nároží ulic Prvního pluku a Za Poříčskou bránou, Praha 8, umístěného před domem čp. 320 – Karlín

b)  vlastník nebo uživatel kovové klece kontejnery umístěné v ulici Za Poříčskou bránou, Praha 8, před objektem čp. 26 u zásobovací rampy

Odpověď: Vzhledem k tomu, že fyzické osoby nezúčastněné na daňovém řízení nejsou subjekty uvedené v ust. § 24 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nemohla být požadovaná informace poskytnuta, jinak by se správce daně vystavil dle ust. § 25 cit. zákona 337/1992 Sb. sankci za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost. Proto bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

(15.10.2009, řešil ekonomický odbor ve spolupráci s odborem kancelář starosty)