Žádost o poskytnutí platného územního plánu pro Libeňský ostrov, zahrádkářská kolonie organizace č. 47.

Odpověď: Na celém území Hlavního města Prahy, tedy i na území Libeňského ostrova, je v současné době platný Územní plán sídelního útvaru Hlavního města Prahy (dále jen „územní plán“), který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a nabyl účinnosti dne 1.1.2000, a to ve znění následně schválených a platných změn včetně změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009.

 

Územní plán v prostoru zahrádkářské kolonie na Libeňském ostrově určuje následující funkční využití:

ZMK - zeleň městská a krajinná 

Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území.

Funkční využití:

Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.

Doplňkové funkční využití:

Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové. Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (TV) -  (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny.

Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PID.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

SP -  sportu

Území sloužící pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.

Funkční využití:

Krytá i otevřená sportovní zařízení.

Klubová zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení do 50 lůžek, administrativní zařízení, kulturní zařízení, školská zařízení, služby, služební byty pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí (to vše související s vymezeným funkčním využitím a zároveň to vše do souhrnného rozsahu 20%plochy území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Vodní plochy, zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno překročení kapacitních limitů zařízení obchodních  a ubytovacích a umístění souvisejících funkcí nesportovního charakteru  nad souhrnný rozsah 20% plochy území vymezeného danou funkcí.

SO1 - přírodní rekreační plochy

Funkční využití:

Zeleň, pobytové louky, veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Není stanoveno.

 

mapa.jpgRozložení jednotlivých funkčních ploch na území zahrádkářské kolonie na Libeňském ostrově je patrné z tohoto výřezu výkresu územního plánu č. 4 (Plán využití ploch) →

 

Funkční plocha SP patří podle územního plánu mezi zastavitelná území, plocha ZMK a SO1 mezi území nezastavitelná.

 

 

Využití výše uvedeného nezastavitelného území (tedy ploch ZMK a SO1) je dále limitováno jeho zařazením do územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), ve kterém je územním plánem stanoveno:

a)  Plochy pro ÚSES mohou být využívány pouze jako plochy zeleně a vodní plochy a to  i v rámci polyfunkčních území nebo monofunkčních ploch.

b)  Umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na příčné přechody inženýrských a dopravních staveb. Jiné umístění těchto staveb je výjimečně přípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametrů, daných příslušnou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES by měly být uzpůsobovány tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro organismy.

 

Území zahrádkářské kolonie na Libeňském ostrově je podle územního plánu zahrnuto mezi záplavová území, konkrétně mezi kategorii záplavové území neprůtočné (B), které lze využívat za následujících podmínek:

a) lze připustit pouze dostavbu stavebních mezer v souladu s funkčním využitím ve smyslu legendy schváleného plánu, pokud splňují omezení z odstavců (4) c-d  a nezbytné doplňkové stavby pro zajištění provozu sportovišť, rekreačních ploch  a ZOO;

b) mimo území přístavu jsou výjimečně přípustné krátkodobé deponie materiálu určeného k přímé nakládce na loď a na návaznou dopravu;

c) se nesmí umisťovat stavby pro bydlení, školství, zdravotnictví a sociální péči, určené pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením, stavby  pro státní a městskou správu, pro integrovaný záchranný systém, archivů, depozitářů uměleckých děl, knihoven, civilní ochrany, skládky odpadu nebo jiného materiálu, stavby pro uskladnění látek ohrožujících životní prostředí, pracující s jaderným materiálem, pro živočišnou výrobu, stavby dočasné s výjimkou dočasných staveb zařízení staveniště pro stavby v tomto území povolené a časově omezené jejich dobou výstavby a stavby a plochy pro skladování potravin. Dále se nesmí umisťovat čerpací stanice pohonných hmot (s výjimkou čerpacích stanic, které slouží výhradně pro zásobování lodní dopravy pohonnými hmotami), stanice a nadzemní objekty metra, hromadné podzemní garáže, čistírny odpadních vod, veterinární kliniky, stavby pro výrobu, při níž vznikají nebo se používají látky znečišťující životní prostředí, zařízení k likvidaci odpadu, sběrné dvory, sklady a skládky rozpustných a snadno rozplavitelných materiálů,  hřbitovy a plochy pro pohřbívání zvířat;

d)  se nesmí provádět úpravy terénu způsobem zhoršujícím odtokové poměry.

(3.12.2009, řešil odbor výstavby)