Žádost o sdělení průměrné ceny bytů za m², které byly prodávány oprávněným nájemcům v rámci privatizace bytového fondu Městské části Praha 8 za období r. 2008 a 1. poloviny r. 2009.

Odpověď: Majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8 ve věci sdělení průměrné ceny za 1 m² bytů, které byly prodávány oprávněným nájemcům v období r. 2008 a 1. poloviny r. 2009 v rámci prodeje bytových domů dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 8, schválených usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 8 č. 0028/5.ZMČ/2007 ze dne 19. září 2007 (dále jen Zásady), informuje takto:

 

Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 8 nenabízí k prodeji jednotlivé byty  do osobního vlastnictví, ale pouze celé bytové domy právnické osobě (bytovému družstvu), složené z oprávněných nájemců bytů v daném bytovém domě, postupem dle Zásad není stanovena kupní cena za 1m² bytů. Kupní cena nabízených bytových domů (technologických celků) spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky je stanovena znaleckým posudkem  podle zákona o oceňování majetku platného v době prodeje nemovitostí, toho času zákona   č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a  o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Z celkové kupní ceny za bytový dům (technologický celek) a z celkové podlahové plochy všech bytů v daném bytovém domě (technologickém celku) lze dovodit průměrnou odhadní cenu za 1 m2 podlahové plochy všech bytů celého bytového domu (technologického celku). Tuto částku lze k výpočtu orientační kupní ceny příslušného členského podílu, který by byl vypočten podle velikosti příslušného bytu, použít za předpokladu, že členem právnické osoby se stane 100% nájemců. V případě, že družstvo bude tvořit méně než 100% oprávněných nájemců (avšak více než 50%), budou do jednotlivých členských podílů zahrnuty i ceny bytů, jejichž nájemci nebudou mít zájem stát se členy právnické osoby. V této částce také nejsou započteny váznoucí závazky vůči Městské části Praha 8.

Majetkový odbor uvádí, že průměrná odhadní cena za 1 m2 podlahové plochy všech bytů celého bytového domu (technologického celku) se v r. 2008 a v 1. pololetí r. 2009 pohybovala v rozmezí cca 8.000,- Kč až 15.000,- Kč.

(23.10.2009, řešil majetkový odbor)