Oznámení protiprávního jednání

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, označované též jako směrnice o whistleblowingu, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, umožňuje vnitřní oznamovací systém podat všem osobám oznámení o chování nebo situacích, o kterých se dozvěděly v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností na našem úřadu a o kterých se domnívají, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba. 

Oznamovatel by měl:
 • jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že se jím podávané oznámení opírá o věrohodná fakta a skutečnosti;
 • mít v době podání oznámení, vzhledem k okolnostem a informacím, které má v té době k dispozici, dobrý důvod se domnívat, že oznámené skutečnosti jsou přesné a pravdivé. Nemůže tedy oznamovat vědomě nepravdivé skutečnosti;
 • se vyhnout jednání, které by mohlo mít povahu trestného činu. Dokumenty, dokládající oznamované skutečnosti, získané takovým jednáním jsou nepřípustné.

Oznámení

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. 

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; identifikační údaje nejsou třeba, pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

Anonymní oznámení nebudou vyřizována podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Oznamovatel je povinen sdělit své osobní údaje. Všechny informace, které sdělí, jsou chráněny přísnou povinností mlčenlivosti a nesmí být bez souhlasu oznamovatele poskytnuty žádné třetí osobě. 

Oznámení spadá pod ochranu oznamovatelů pouze v případě, že se týká takového porušení (protiprávní činnosti), které
 1. má znaky trestného činu, nebo
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
 3. porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, produktů a finančních trhů, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Každé oznámení musí obsahovat alespoň popis porušení (protiprávní činnosti), ke kterému došlo nebo má dojít v rámci úřadu.

Oznámení je možné podávat prostřednictvím:
 1. telefonní linky: 222 805 653
 2. e-mailu: oznameni@praha8.cz
 3. osobně: v kanceláři č. 315a, v budově ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8; vždy po telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení,
 4. v listinné podobě vhozením do schránky s označením „oznámení protiprávního jednání“ umístěné u úřední desky ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8 nebo zaslané na adresu Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8 (prosíme obálku označit „NEOTEVÍRAT – whistleblowing“).

Pověřená osoba: JUDr. Eva Janečková

Oznamovatel a osoby, které mu poskytly pomoc nebo informace v rámci jeho oznámení, podléhají ochraně, která spočívá v zamezení odvetných opatření. Totožnost oznamovatele (případně dalších osob) a informací uvedených v oznámení jsou důvěrné informace, které jsou uchovávány tak, aby nebyly ohroženy.

Postup příslušné osoby po podání oznámení
 1. příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
 2. příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,
 3. o výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Oznámení je také možné podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Odkaz na EOS: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznámení je však vhodné podat nejprve prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému.

Prosíme, podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou skutečnosti uvedené v oznámení pravdivé.

Ochrana se nevztahuje na vědomá oznámení nepravdivých či zavádějících informací.