Žádost o poskytnutí informace

(19.12.2013, řešil sociální odbor)


Žádost o poskytnutí informací:
představitelé Unie otců, Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě a Spravedlnost dětem
se podíleli na organizaci a programu veřejného slyšení v Senátu Parlamentu České republiky
na téma „Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče“.
K peticím „Za rodičovskou rovnoprávnost“ a „plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR“ bylo po rozpravě dne 21. srpna 2013
přijato Usnesení senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, které
konstatuje
 • důvodnost obou petic,
 • potřebu přehodnocení platné úpravy výchovy nezletilých dětí po rozvodu a zajištění spravedlivého postavení všech zúčastněných stran s důrazem na čl. 7, čl. 10, čl. 11, čl. 18, čl. 19 a čl. 27 Úmluvy o právech dítěte (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.), a to zejména
 • právo dítěte odděleného od jednoho či obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči,
 • povinnost státu, který je smluvní stranou úmluvy vynaložit „veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte“,
 • povinnost rodičů zajistit v rámci jejich schopností a finančních možností životní podmínky nezbytné pro rozvoj dítěte a povinnost státu, který je smluvní stranou úmluvy, činit „potřebná opatření pro poskytování pomoci rodičům“ k uskutečňování práva dítěte „na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj“;
 • potřebu bližší analýzy ekonomických a sociálních dopadů platné úpravy sankcí pro rodiče, který se dopustil trestného činu zanedbání povinné výživy, jejichž uplatnění může vést k paradoxní situaci, kdy vzniká větší újma, než je nezbytné k dosažení účelu sankce, a nehospodárně se nakládá s veřejnými prostředky tím, že
  • soud povinné straně ukládá sankci de facto znemožňující povinné straně dostát zákonem stanoveným závazkům, tj. zejména nepodmíněný trest odnětí svobody,
  • stát hradí náklady spojené s výkonem nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženého povinné straně;
 • potřebu přehodnocení platné úpravy určování výživného, aby se vyloučily případy, kdy
  • povinné straně je stanovena vyživovací povinnost neodpovídající jejím skutečným majetkovým poměrům a možnostem tyto poměry zlepšit,
  • výživné se určuje pouze pro jednu z povinných stran, zpravidla rodiče, který s dítětem nežije ve společné domácnosti, a nezkoumá se ani to, do jaké míry plní svou vyživovací povinnost druhá z povinných stran, ani to, zda výživné slouží k naplňování potřeb dítěte;
žádá
 • příslušné státní orgány, především Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí a orgány justiční, aby v rámci svých kompetencí
  • důsledněji uplatňovaly Úmluvu o právech dítěte (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.), Evropskou úmluvu o výkonu práv dětí (54/2001 Sb. m. s.), Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, a další předpisy mezinárodního práva a práva EU upravující práva dítěte a práva rodičů, zejména pokud jde o právo dítěte znát své rodiče a užívat jejich péče a právo rodičů pečovat o dítě a být s dítětem ve styku,
  • zvýšily informovanost a odbornou způsobilost opatrovnických soudců, soudních znalců a pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a přijaly opatření nezbytná k posílení osobní odpovědnosti soudců,
  • využily zkušeností ze sousedních zemí ke zlepšení české soudní praxe v oblasti opatrovnictví (např. tzv. „Cochemského modelu“, který je založen na vzájemné spolupráci zúčastněných stran směřující k omezení konfliktu a včasnému dosažení dohody),
  • stanovily povinnost soudu nařídit rodičům setkání s mediátorem, pokud se neshodnou na úpravě péče o nezletilé dítě, a současně povinnost rodičů uhradit náklady mediace v případě, že neuzavřou mediační dohodu,
  • jednoznačně upravily metodiku určování výše výživného (včetně jeho spodní a horní hranice) a stanovily povinnost soudu se touto metodikou řídit a případné odchýlení řádně odůvodnit (podobně jako v Německu, kde je za účelem sjednocení judikatury ve věci určování přiměřeného výživného vydávána např. tzv. „Düsseldorfská tabulka“),
  • sankce za zanedbání povinné výživy upravily a uplatňovaly tak, aby to nepůsobilo újmu vyšší, než je nezbytné nutné k dosažení jejich účelu, a nevedlo k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky,
  • zajistily, aby o poměrech, péči a podílu obou rodičů na výchově bylo rozhodováno ve lhůtě přiměřené zájmu dítěte, nejpozději do 3 měsíců od podání návrhu, aby přitom nebylo opomíjeno procesní právo dítěte na informace a slyšení jeho názoru a aby dítěti byla dána možnost realizovat jeho práva samostatně, je-li to v jeho zájmu,
  • podporovaly rovné zastoupení organizací prosazujících práva dětí a práva rodičů v poradních orgánech a umožnily jim zapojit se do připomínkových řízení, která probíhají v rámci přípravy nových právních předpisů;
(plné znění Usnesení v příloze)

U příležitosti Dne lidských práv a dle práva na svobodný přístup k informacím vás žádáme o podrobné odpovědi na otázky:
 1. Jakým způsobem jste na zdejším soudu zajistili (event. zajistíte) informovanost o obsahu Usnesení senátního výboru ze dne 21. srpna 2013?
 2. Jakým způsobem jste na zdejším soudu zajistili (event. zajistíte) vyšší odbornou způsobilost opatrovnických soudců?
 3. Jakým způsobem jste na zdejším soudu zajistili (event. zajistíte) informovanost a vyšší odbornou způsobilost soudních znalců?
 4. Jaká jste přijali opatření nezbytná k posílení osobní odpovědnosti soudců?

Odpověď:

Odpovědi na  dotazy:
 • Se 117. Usnesením z 12. schůze senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, ze dne 21.08.2013, jsme seznámili zaměstnance orgánu sociálně právní ochrany dětí rozesláním znění Usnesení v elektronické podobě a stejným způsobem s ním seznámíme i soudce Obvodního soudu pro Prahu 8, kteří se zabývají oblastí soudního řízení ve věci  nezletilých dětí, ve správním obvodu městské části Praha 8.
 • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociálního odboru, nepřísluší hodnotit, či dokonce řešit odbornou způsobilost opatrovnických soudců. Přesto, žadatelem podaný přípis sociální odbor zašle soudcům na vědomí.
 • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociálního odboru,  nepřísluší hodnotit, či dokonce řešit odbornou způsobilost soudních znalců. Na kvalitě a zejména konkrétnosti a adresnosti vypracovaných posudků, se však snaží sociální odbor  podílet vlastním, aktivním přístupem v rámci soudních řízení, kdy může znalcům pokládat doplňující dotazy v souvislosti s jejich odvedenou prací.
 • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociálního odboru Úřadu městské části Praha 8 nepřísluší zasahovat do činnosti soudů.

(19.12.2013, řešil sociální odbor)
Zveřejněno: 07.01.2014 – Tomáš Vlk