Žádost o poskytnutí informace 2016

Kolik bylo vynaloženo finančních prostředků na pořízení a instalaci laviček do parku za domem Molákova 577/347, Praha 8 – Karlín, parc.  č.693/163 a jaké  konkrétní rozhodnutí bylo podkladem pro realizaci jejich pořízení a instalaci?

Jaké konkrétní rozhodnutí bylo podkladem pro změnu parkovací zóny 8.1. tak, že v rozporu s nařízením hlavního města Prahy č. 7/2016 částečně zasahuje i do parkovací zóny 8.2? Na základě jakého konkrétního rozhodnutí byl stanoven ceník parkovného pro celou ZPS Praha 8 a pro jednotlivé rezidentní oblasti.  Pokud nejste subjekt oprávněný tyto informace poskytnout, žádám o sdělení, který subjekt k tomu oprávněný je, případně o konkrétní odkaz, kde jsou tyto informace zveřejněny.


Odpověď:


K bodu 1) žádosti

Na pořízení a instalaci čtyř laviček do parku za domem Molákova 577/347, Praha 8 – Karlín, parc. č. 693/163, vynaložila městská část Praha 8 celkem 47.795 Kč vč. DPH. Instalace laviček proběhla v rámci zkvalitňování občanské vybavenosti a životního prostředí na spravovaných pozemcích a reflektovala též požadavky obyvatel v této lokalitě.

K bodu 2) žádosti

Rozsah zón placeného stání je dán zmíněným nařízením hlavního města Prahy č. 7/2016 ze dne 05.04.2016. Povinný subjekt si není vědom žádného rozporu s tímto citovaným nařízením. V případě pochybností je třeba tyto nesoulady konkretizovat a kontaktovat odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6, 148 00 Praha 8.
Ceník parkovacích oprávnění je přílohou k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 244 ze dne 09.02.2016, který naleznete na portálu hlavního města Prahy (www.praha.eu).


(07.10.2016, řešil odbor dopravy a odbor  životního prostředí a speciálních projektů)
Zveřejněno: 12.10.2016