Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací:
  • který odbor, oddělení či konkrétní osoba je odpovědná za kontrolu, zda zaměstnanci úřadu vykonávají práci jim uloženou v souladu se zákonem a stanovení případného postihu zaměstnanců kteří porušili zákon v souvislosti s výkonem práce
  • jaký byl počet zahájených řízení/šetření pro podezření na porušení zákonů při výkonu práce zaměstnanci úřadu bylo šetřeno v letech 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet zahájených šetření pro každý rok samostatně)
  • jaký byl počet prokázaných případů porušení zákonů při výkonu práce zaměstnanci v letech 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet zahájených šetření pro každý rok samostatně) a v jakých odděleních tito pracovníci byli zaměstnáni
  • jakým způsobem byli potrestání zaměstnanci u niž se prokázalo porušení zákonů v souvislosti s výkonem práce
  • jaká byla přijata opatření, aby se v budoucnu předešlo takovémuto nezákonnému chování zaměstnanců

Odpověď:

K bodu č. 1 žádosti:
Kontrolu zaměstnanců ve věci vykonávání sjednané práce v souladu se zákonem provádějí jejich nadřízení zaměstnanci, tj. každý vedoucí zaměstnanec je odpovědný za výkon kontrolní činnosti v rámci své vymezené působnosti na pracovišti.

Vedoucí zaměstnanci mohou činit i návrhy na případná opatření dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákoník práce“).

K bodům č. 2 a č. 3 žádosti:
Ve věci těchto dotazů bylo vydáno dle ust. § 2 odst. 4 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pod č. j. MCP8 343712/2019, jelikož daná informace neexistuje, povinný subjekt nemá povinnost požadovanou informaci evidovat a nemá ani povinnost jí disponovat, tudíž by se jednalo o vytvoření nové informace.

K bodu č. 4 žádosti:
Trestání zaměstnanců zákoník práce neumožňuje.
Lze přijmout pouze opatření v souladu se zákoníkem práce, a to vždy po pečlivém posouzení každého individuálního případu.

K bodu č. 5 žádosti:
Jedním z opatření je průběžné vzdělávání zaměstnanců formou různých kurzů, seminářů a školení, kterých se zaměstnanci pravidelně účastní.

Případná další opatření mohou být přijata po posouzení každého individuálního případu.


(04.11.2019, řešil odbor kancelář tajemníka)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 13.11.2019