Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací:
  1. Žádost o poskytnutí dokumentů, na základě kterých je MČ Dolní Chabry povinna zajistit opravu účelové komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem, parc. č. 1424, k. ú. Dolní Chabry tak, aby komunikace umožňovala průjezd automobilům ze Středočeského kraje.
  2. Jaké kroky učinila MČ Dolní Chabry proti zprůjezdnění účelových komunikací vedoucí ze Středočeského kraje přes Dolní Chabry?
  3. Jaká jsou obecná pravidla pro údržbu účelových komunikací (polních cest) s veřejným přístupem, jaká jsou práva a povinnosti obcí v oblasti údržby účelových komunikací s veřejným přístupem?
  4. Může se obec v takovém případě bránit průjezdu aut obcí?
  5. Jakými kroky může obec zajistit neprůjezdnost polních cest pro automobilovou dopravu, ponechat cestu pouze pro obslužnost přilehlých polí a zahrádek, pokud je tato doprava pro obec zatěžující (žádost na Policii ČR, Úřad Praha 8, MHMP, …)?

Odpověď:

K bodu č. 1) žádosti:
V příloze byla žadateli zaslána kopie rozhodnutí o nařízení udržovacích prací městské části Praha – Dolní Chabry ve věci „Účelové komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem“. Předmětné rozhodnutí bylo přezkoumáno a potvrzeno odvolacím orgánem, a to Magistrátem hl. m. Prahy, odborem dopravy.

K bodu č. 2) žádosti:
Na komunikaci je umístěno dopravní značení, zakazující vjezd nákladních vozidel a omezující rychlost.

K bodu č. 3) žádosti:
Vlastník účelové komunikace by tuto komunikaci měl udržovat ve stavu, ke kterému je určena. V případě, že dojde z důvodu zanedbání údržby takové komunikace například k poškození vozidla, je třeba se o náhradu obrátit na vlastníka této komunikace.

K bodu č. 4) žádosti:
Obec sama o sobě na základě svého uvážení nemůže bránit používání účelové komunikace. Vše je nezbytné projednat a odsouhlasit odborem dopravy Úřadu městské části Praha 8, jako příslušným silničním správním úřadem, po předchozím souhlasu a projednání s Policií ČR. Jakékoliv omezení veřejného přístupu podléhá správnímu řízení. V případě komunikace Pod Zámečkem, vzhledem k tomu, že propojuje městskou část Praha – Dolní Chabry a obec Zdiby, je nezbytné zohlednit, že v tomto případě by byla účastníkem řízení i obec Zdiby. Proto je nezbytné, aby se obě obce dohodly na jednotném postupu a dopravním režimu.

K bodu č. 5) žádosti:
Jak je již výše uvedeno, obec může požádat silniční správní úřad, a to odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8, o omezení veřejného přístupu, kde navrhne řešení. Vše podléhá správnímu řízení a v tomto případě je mj. účastníkem řízení obec Zdiby.(30.07.2019, řešil odbor dopravy a odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 06.08.2019