Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace týkající se problematiky životního prostředí v okolí ulice Spořická (konkrétně v okolí výstavby víceúčelové haly na území bývalé skládky TKO), zda je v působnosti odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8.


Odpověď:
Odbor životního prostředí a speciálních projektů Úřadu městské části Praha 8 z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) vydává pro účely územního a stavebního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro správní obvod Prahy 8 (včetně území městských částí Dolní Chabry, Březiněves, Ďáblice) vyjádření podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto vyjádření nemá charakter závazného stanoviska, ale jedná se o sdělení stavebnímu úřadu a žadateli o dodržení nutného postupu dle zákona o ochraně přírody a krajiny v případě, že stavebním záměrem budou dotčeny dřeviny rostoucí mimo les a dále odkazuje na příslušný orgán ochrany přírody, v jehož kompetenci jsou správní činnosti týkající se ochrany dřevin.

Kompetence orgánu ochrany přírody pro hlavní město Prahu jsou specifické, což je dáno jedinečným postavením hlavního města v systému veřejné správy. Orgány městských částí  (1-57) vykonávají přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákonem a v mezích zákona vymezených Statutem. Městské části v mezích daných Statutem vykonávají svěřenou přenesenou působnost v rámci ochrany přírody a krajiny. V současnosti je Statutem hl. m. Prahy na všechny městské části (včetně MČ Praha-Dolní Chabry) delegováno povolování a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládání náhradních výsadeb, ukládání pokut za porušení zákona, celkový dohled nad ochranou dřevin a výkon státního dozoru v ochraně přírody a krajiny.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud umístění stavby víceúčelové haly při ulici Spořická v Dolních Chabrech vyžaduje odstranění dřevin rostoucích mimo les, je vedení správního řízení o kácení dřevin včetně uložení náhradní výsadby (dle projektu sadových úprav) plně v kompetenci referátu životního prostředí MČ Praha - Dolní Chabry.

Jiná situace nastává, pokud dřeviny nedosahují charakteristiky stanovené prováděcím předpisem, a k jejichž kácení není třeba povolení příslušného orgánu ochrany přírody.

V tomto případě se uplatňují pravomoci vyplývající ze samostatné působnosti pro zastupitelstvo (radu, komisi pro životní prostředí) městské části. Podle obsahu ustanovení  § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, do samostatné působnosti městských částí náleží oprávnění vystupovat jako účastník v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí nebo dodatečné povolení stavby územní rozhodnutí nahrazující podle zvláštního předpisu v území městské části.

Odbor územního rozvoje a výstavby povinného subjektu k předmětným dotazům doplňuje, že  v územním rozhodnutí sp.zn. MCP8 061375/2011/OV.La, č. j. MCP8 048565/2012, ze dne 25.04.2012, které nabylo právní moci dne 29.05.2012, je uvedeno:  

  • „Nezpevněné plochy budou sadově upraveny. Ozelenění ploch bude provedeno zatravněním, doplněno nízkou keřovou zelení výšky do 2m a lokálně vzrostlejšími solitéry do výšky 6m“.
  • „Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude projekt vegetačních úprav nezastavěných částí pozemků výstavby, který bude předložen a projednán s orgány životního prostředí. Zeleň, která bude v rámci stavby pořízena, nebude mít charakter silniční vegetace a zůstane ve vlastnictví investora“.

Stavba byla následně povolena stavebním povolením sp.zn. MCP8 141358/2012/OV.Sie,  č. j. MCP8 080756/2013 ze dne 02.07.2013, s nabytím právní moci dne 08.08.2013.

Následovala změna rozhodnutí o umístění stavby a povolení změny stavby před jejím dokončením sp.zn. MCP8 128777/2013/Ov.Sie, č. j. MCP8 050039/2014 ze dne 13.05.2014, s nabytím právní moci dne 23.06.2014, která uváděla:

  • „Nezpevněné plochy budou sadově upraveny. Ozelenění ploch bude provedeno zatravněním, doplněno nízkou keřovou zelení výšky a lokálně vzrostlejšími solitéry“.

Jako podklady ke změně územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením doložil také stavebník spolu s dalšími podklady k řízení souhlasná stanoviska k příloze dokumentace A.5 „Situace uspořádání zelených ploch“ od Magistrátu hlavního města Prahy, odboru životního prostředí sp. zn. S-MHMP-0916775/2013/1/OZP/VI ze dne 11.09.2013 a Úřadu městské části Prahy 8, odboru životního prostředí sp.zn. SZ MCP8 113231/2013/2 č. j. MCP8 113231/2013 ze dne 09.09.2013, ve kterých byly stanoveny podmínky, které stavební úřad v řízení zohlednil.

Stavba není dokončena, tzn., že v případě, kdy stavebník požádá příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu, budou provedená opatření plynoucí z povolení (tj. z podmínek rozhodnutí a ověřené projektové dokumentace) v rámci kolaudace zkoumána v rozsahu, v jakém byla touto projektovou dokumentací řešena.

(05.11.2015, řešil odbor životního prostředí a speciálních projektů a odbor územního rozvoje a výstavby)

Zveřejněno: 13.11.2015