Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace z jakého důvodu městská část nezveřejňuje na úřední desce výsledky výběrových řízení o nejvhodnější nabídku uzavření smlouvy  o nájmu bytu, které byly v letošním roce zahájeny.


Odpověď:
Městská část Praha 8, jako vyhlašovatel shora uvedených výběrových řízení, stanovuje podmínky a řídí průběh těchto výběrových řízení na základě příslušných rozhodnutí Rady Městské části Praha 8 a v souladu s platnou legislativou. Souhlas uchazeče s možností zveřejnění výsledků výběrového řízení, zahrnutý do textu čestného prohlášení, neznamená pro vyhlašovatele automaticky povinnost výsledky výběrových řízení zveřejňovat. Městská část Praha 8 výsledky výběrových řízení o nejvhodnější nabídku uzavření smlouvy o nájmu bytu nezveřejňuje a vychází přitom z platné zákonné úpravy, která právo na informace zakotvuje v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Toto právo se v daném případě střetává s dalším zde zakotveným právem, a to právem na ochranu soukromí. Střetávají se tedy zde základní práva, a to právo na informace (Článek 17 Listiny) a právo na ochranu soukromí dotčených osob (Článek 10 Listiny). Právo na ochranu soukromí je zakotveno v hlavě druhé Listiny – Lidská práva a základní svobody, oddílu prvním nazvaném „Základní lidská práva a svobody“, právo na informace pak v téže hlavě Listiny, oddílu druhém nazvaném „Politická práva“. Z hlediska systematiky Listiny lze dojít k závěru, že právo na ochranu soukromí je hodnoceno výše, neboť se jedná o základní lidské právo, zatímco právo na informace je „pouhým“ právem politickým. Pokud dojde ke střetu obou práv, je nutné upřednostnit ochranu osobnosti podle čl. 10 Listiny. Zákon o svobodném přístupu k informacím právní ochranu osobnosti, soukromí a osobních údajů sám přímo neupravuje, ale odkazuje v této souvislosti v ust. § 8a na zvláštní právní úpravu, kterou je v případě ochrany osobnosti ust. § 11 až 16 občanského zákoníku a v případě osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
(05.12.2012, řešil bytový odbor)
Zveřejněno: 18.12.2012 – Tomáš Vlk