Rokytka

Do oblasti problematiky povodní na území MČ Praha 8 mimo povodně velkého rozsahu na Vltavě patří i malý vodní tok Rokytka.


INFORMACE O MALÉM VODNÍM TOKU ROKYTKA

Délka toku: 37,5 km
Plocha povodí: 134,85 km2
Hydrologické pořadí toku: 1-12-01-034
Přítoky Rokytky: Říčanský potok, Křenický, Běchovický, Svépravický, Hostavický, Vackovský, Prosecký potok, Chvalka, Malá Rokytka
Správce toku:

  • Hlavní město Praha zastoupené organizací Lesy hl. m. Prahy (úsek 0,00–14,9 km)
  • Povodí Vltavy s.p. (úsek 14,9–37,5 km)

Zajišťování a financování správy toku: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy
Údržba toku ve správě hl. m. Prahy: Lesy hl. m. Prahy

Rokytka je vodní tok v povodí dolní Vltavy. Slovo „rokyta“, které dalo jejímu jménu základ, je staroslovanské pojmenování vrby, kterými je říčka lemována dodnes.


Charakteristika povodí
Celková délka vodního toku činí 37,5 km. Pramení jihovýchodně od Říčan v prostoru Říčanského lesa, mezi obcemi Tehov a Tehovec, v nadmořské výšce 453 m. Prameny Rokytky jsou dva a po několika stech metrech se stékají a stávají se počátkem nejdelšího pražského potoka, který má na území Prahy délku 31,5 km. Ústí do Vltavy v městské části Praha - Libeň ve výšce 185 m n. m. Protéká Středočeským krajem a na území Prahy vtéká u obce Nedvězí u Říčan a pokračuje přes katastrální území Královice, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Běchovice, Dolní Počernice, Hostavice, Kyje, Hloubětín, Hrdlořezy, Vysočany a Libeň.


Silniční klenbový most Zenklovy ulice
Zajímavostí překlenující Rokytku je v úseku ř. km 0,3155 až 0,43012 zakrytí koryta, na jehož povrchu je vybudován malý park Elsnicova náměstí, na toto zakrytí navazuje silniční klenbový most Zenklovy ulice. Tento most patří mezi technické památky Prahy a památkově chráněné stavby. Betonový most byl postaven v roce 1896 inženýrem Antonínem Losem a jeho šířka po rozšíření v roce 1909 dosahuje 99,3 m. Jde o nejstarší silniční most z dusaného betonu v Čechách. V dnešní době je plně využíván k dopravě silniční i tramvajové. Koryto vodního toku je od tohoto místa vedeno v přímé trase s příčným, lichoběžníkovým profilem až k zaústění.

Potok ústí do slepého ramene Vltavy u Libeňských přístavů, pod Libeňským zámkem, podél zaústění byla zbudována naučná stezka Thomayerovy sady. V místech, kde Rokytka ústí do Vltavy, bylo po povodních v roce 2002 postaveno protipovodňové opatření, chránící před povodňovými průtoky hl. město Prahu. Průměrný průtok u ústí činí 0,39 m3/s.


Údržba a správa toku
Součástí údržby je čištění koryta, prořezávání břehových porostů, sečení trávy podél břehů a odklízení černých skládek. Součástí péče je také řez vrb podél potoka, který je prováděn „na hlavu“. Tento styl řezu respektuje historický vývoj potoka a jeho okolí.

MAPY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

 

DALŠÍ INFORMACE O VODNÍM TOKU ROKYTKASTUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

ROKYTKA
Směrodatné limity povodňových stavů Průtok
I. stupeň aktivity, stav bdělosti 8 m3/s
II. stupeň aktivity, stav pohotovosti 12 m3/s
III. stupeň aktivity, stav ohrožení 27 m3/s