Zákony a vyhlášky

Oblast krizového managementu 
1. zákon 239/2000 01.01.2001 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
2. zákon 240/2000 01.01.2001 / 01.01.2011 o krizovém řízení a o změně některých zákonů / novela zákon č. 430/2010 Sb. (zapracována směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu)
3. zákon 12/2002 16.01.2002 o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
4. N MF 186/2002 25.04.2002 kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
5. NV 462/2000 01.01.2001 / 01.01.2011 k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) / novela NV č. 431/2010 Sb.
6. V MŠMT 281/2001 03.07.2001 kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
7. NV 432/2010 01.01.2011 o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury
8. NV 463/2000 01.01.2001 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
9. V MV 328/2001 18.09.2001 o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
10. V MV 380/2002 22.08.2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
11. usn. vlády 805/2013 23.10.2013 koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030


Oblast veřejného pořádku a bezpečnosti 
1. zákon 273/2008 01.01.2009 o Policii ČR
2. zákon 553/1991 01.01.1992 o obecní policii


Oblast hospodářských opatření a průmyslu 
1. zákon 241/2000 01.01.2001 / 12.03.2012 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
2. zákon 189/1999 01.11.1999 o nouzových zásobách ropy
3. zákon 458/2000 01.01.2001 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
4. V SSHR 498/2000 01.01.2001 o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
5. V MPO 345/2012 01.01.2006 o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky
6. V MPO 344/2012 01.11.2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
7. V MPO 79/2010 01.04.2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
8. V MPO 80/2010 01.04.2010 o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
9. V MPO 225/2001 01.01.2002 kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství


Oblast požární ochrany
1. zákon 133/1985 01.07.1986 o požární ochraně
2. zákon 238/2000 01.01.2001 o Hasičském záchranném sboru ČR
3. NV 172/2001 22.05.2001 k provedení zákona o požární ochraně
4. V MV 246/2001 23.07.2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
5. V MV 247/2001 23.07.2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany


Oblast povodňové ochrany
1. zákon 254/2001 01.01.2002 / 22.09.2010 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) / z. č. 273/2010 Sb. (ú. z.)
2. zákon 274/2001 01.01.2002 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
3. V MŽP 236/2002 10.07.2002 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
4. V MZe 178/2012 01.06.2012 kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
5. V MZe 471/2001 01.01.2002 o technicko-bezpečnostním dohledu nad VD
6. V MZe 216/2011 15.07.2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl


Obecně závazná vyhláška č. 11/2013 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace:

Číslo: 11/2013, Sbírka: 9
Datum vydání: 20.09.2013, Datum účinnosti: 05.10.2013

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. m. Prahy    


Vyhláška 6/2001

Obecné informace:

Číslo: 6/2001; Sbírka: 5/2001
Datum vydání: 29.03.2001; Datum účinnosti: 01.05.2001

Název
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně (volné pobíhání psů)