Ukrytí obyvatel

Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva.

 
Úkryty pro obyvatelstvo můžeme rozdělit do dvou skupin:

  • Stálé úkryty
  • Improvizované úkryty

Stálé úkryty
Tyto úkryty jsou budovány již v době míru a slouží především k ukrytí v průběhu ozbrojeného konfliktu. V době míru jsou často využívány jako sklady, garáže, nebo kluby. Nelze tedy počítat s jejich využitím například při průmyslových haváriích, kdy by jejich zprovoznění trvalo příliš dlouho.
Informace o nejbližším úkrytu získáte na úřadu městské části, nebo přímo u správce Odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP

Improvizované úkryty

V době míru se k ukrytí před toxickými účinky nebezpečných chemických látek využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov.
Pro dostatečnou ochranu je vhodné vyhledat místnosti a prostory na odvrácené straně od zdroje nebezpečí a utěsnit je proti možnosti vniknutí nebezpečných látek.

Hrozba válečného konfliktu

V případě hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly využity stálé tlakově odolné úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené úkryty, které je možné znovu zprovoznit a vhodné suterénní prostory staveb.