Ukrytí obyvatel

Všeobecně o úkrytech

Úkryty jsou budovány tak, aby poskytly účinnou ochranu ukrývaným proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení krizového stavu ,,stav ohrožení státu‘‘ nebo ,,válečný stav‘‘. Úkryty rozdělujeme na stálé úkryty, které dále dělíme na
  • stále tlakově odolné úkryty
  • stále tlakově neodolné úkryty
  • ochranné systémy podzemních dopravních staveb
  • na improvizované ukryty

Stálé úkryty se budovaly od 50. let 20. století a měly sloužit pro ukrytí obyvatelstva v případě možného vzniku válečného stavu. Při jejich budování se počítalo s použitím nejen klasických, ale i jaderných, chemických a biologických zbraní. Ve většině případů se tyto úkryty stavěly nové, v některých případech byly ovšem upraveny nebo zmodernizovány úkryty sloužící již za druhé světové války. Nové úkryty se budovaly v rámci bytové výstavby na sídlištích, pro žactvo při výstavbě nových škol nebo během rekonstrukcí a stálé úkryty v podnicích byly vybudovány tam, kde převažovala určitá specifická a v té době strategická výroba. Z výše uvedeného pak vyplývá, že rozmístění stálých úkrytů na území České republiky není a nikdy nebylo rovnoměrné. Výstavba stálých úkrytů byla finančně náročná a nikdy nebylo dosaženo stavu, aby se v těchto úkrytech ukrylo 100% obyvatelstva.

Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní části staveb nebo stavba samostatně stojící. Nelze je využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru, a to nejen z důvodu jejich nerovnoměrného rozmístění, ale i doby potřebné k jejich zpohotovení. Tyto úkryty jsou vybaveny odpovídajícím filtroventilačním zařízením, které slouží k zabránění proniknutí zamořeného ovzduší do vnitřních prostor těchto úkrytů, a také vytváří vhodné klimatické podmínky i pro dlouhodobý pobyt ukrývaných osob.
Stropní konstrukce nad úkryty, které se nacházejí v podzemí budov jsou odolné natolik, že jsou schopné unést případnou váhu trosek zřícené budovy, která se nachází nad krytem.

Stálé úkryty chrání před účinky tlakové vlny, radiačního záření, světelného záření, tepelného záření, chemických zbraní a biologických zbraní.
Ochranné systémy podzemních dopravních staveb lze využít také při mimořádných událostech nevojenského charakteru.

Počet stálých úkrytů na území hl. města Prahy je přibližně 750. Kapacita těchto stálých úkrytů je přibližně 147 000 osob. Kapacita Strahovského tunelu je 15 000 osob. Ochranný systém metra je schopný pojmout 332 080 osob.

Improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.
Proti samotnému úniku nebezpečných látek, zejména v době míru, je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky.

Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m. 

Pro každou ukrývanou osobu je potřeba nejméně 1 - 3 m2 podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3 - 5 m2 podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení. Kapacita IÚ je dána součtem sedících a ležících osob, jinak není omezena. Světlá výška (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3 m při dodržení minimální podchodné výšky (od podlahy k nejnižší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9 m.

Hlavní zásady výběru IÚ:
  • Obvodové zdi IÚ umístěného v suterénu musí mít minimálně tloušťku - 45 cm zděné nebo 30 cm železobetonové (u panelových domů výjimečně 15 cm).
  • Zdi, do nichž je opřena u klenutých místností valená klenba, musí mít tloušťku minimálně 90 cm.
  • Tloušťka klenby musí být nejméně 15 cm.
  • Vchodové dveře se musí otevírat směrem ven z úkrytu.
  • IÚ umístěný v bloku budov musí mít minimálně dva nouzové výlezy nebo jiné únikové cesty. Je výhodné, jsou-li IÚ mezi sebou propojeny alespoň průrazy (průlezy).
  • Nejvhodnější jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové). Vhodné jsou i masivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí v suterénech

Mapa úkrytů na území města Prahy:
Mapa ukrytí a sirény | Bezpečnostní portál Magistrátu hl. m. Prahy (praha.eu)