Varovné signály sirén

Pro zajištění varování na území hl. m. Prahy se využívají dva systémy:
  • HMP – elektronické sirény ASVV Autonomní systém varování a vyrozumění
  • HZS – rotační systémy JSVV – Jednotný systém varování a vyrozumění
Území městské části Praha 8 je pokryto signálem obou varovných systémů.


MAPY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

 
K varování obyvatelstva je připraven předem smluvený signál: 

KOLÍSAVÝ TÓN 140 VTEŘIN


Význam v míru – Všeobecná výstraha

Činnost – V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno pomocí varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít až 3x za sebou v cca tříminutových intervalech. Bezprostředně poté následuje verbální tísňová informace, která sdělí obyvatelstvu údaje o hrozící či již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování následných tísňových informací jsou využívány hlasové moduly elektronických sirén či místních rozhlasů a také hromadné sdělovací prostředky (rozhlas a televize). 
U elektronických sirén (ASVV) je doplněn verbální informací (dle ohrožení): 
  • „Všeobecná výstraha“
  • „Nebezpečí zátopové vlny“
  • „Chemická havárie“
  • „Radiační havárie“

NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 140 VTEŘIN 

Význam v míru – Zkušební tón
 
V případě elektronických sirén (ASVV)  je následně vysílána verbální informace: 
  • „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén“
Činnost – Ověřování provozuschopnosti jednotného systému vyrozumění a varování se provádí každou první středu v měsíci zpravidla ve 12.00 hod. tzv. akustickou zkouškou sirén, kdy zaznívá na území celé ČR právě „Zkušební tón“.


PERUŠOVANÝ TÓN PO DOBU 60 SEKUND


Význam v míru – Požární poplach

Činnost – Tento signál není varovným signálem, slouží pro svolání Jednotek požární ochrany (JPO).
V případě elektronických sirén (ASVV) je následně vysílána verbální informace:
  • „Požární poplach“
V případě selhání základních způsobů varování a informování obyvatelstva:
Informovat veřejnost náhradními prostředky a to zejména využít mobilní elektronické sirény, rozhlasová zařízení vozidel složek IZS hl. m. Prahy (HZS, ZZS, PČR, MP), vozidel Dopravního podniku hl. m. Prahy (metra, tramvají, autobusů). Dále využít možnosti předání tísňových informací pomocí internetu, SMS zpráv, předávání tiskových zpráv a letáků spojkami.
 

CO DĚLAT PO ZAZNĚNÍ SIGNÁLU

Předně bychom měli zachovat klid, nepropadat panice a uvědomit si, o který signál se jedná. Následně bychom měli zapnout Českou televizi nebo Český rozhlas, kde se dozvíme další informace.
Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečné látky, proto je řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. Většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto nikdy nevyhledávejme úkryt v podzemních prostorách. Výjimku tvoří situace, kdy je jisté, že sirény varují před povodněmi.
Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžeme ještě snížit tím, že utěsníme nebo přelepíme otvory kolem dveří a oken a přesuneme se do místnosti na opačné straně, než je zdroj nebezpečí.
Důležitou zásadou je nikam netelefonovat

V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace. Velmi nezodpovědné je volat dětem do školy a chtít, aby se rychle přišli schovat domů. Zaměstnanci škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat. Svým jednáním bychom děti vystavovaly zbytečnému riziku.

Neměli bychom zapomínat ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. Obzvlášť neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.


SEZNAM SIRÉN NA PRAZE 8
(Podrobné rozmístění sirén na mapách krizového řízení)

Číslo sirény
Varovný systém
Adresa umístění (čp/č. or.)
MČ Praha
25218 E
ASVV – elektronická
Na Hlavní 1/0
Březiněves
53074 E
ASVV – elektronická
Spořická 400/34 (ZŠ)
Dolní Chabry
52165 E
ASVV – elektronická
Stanice metra Invalidovna
Praha 8
52166 E
ASVV – elektronická
Stanice metra Florenc
Praha 8
52167 E
ASVV – elektronická
U Meteoru 6
Praha 8
52177 E
ASVV – elektronická
Pod Lisem 4/129
Praha 8
52184 E
ASVV – elektronická
V Holešovičkách 747/2
Praha 8
25069 
JSVV – rotační
Bedřichovská 1958/8
Praha 8
25065 E
ASVV – elektronická
Budínova 67/2 (pavilon 5. chirurgie)
Praha 8
52103 E
ASVV – elektronická
Dolákova 527/36
Praha 8
25270
JSVV – rotační
Katovická 406/14
Praha 8
52104 E
ASVV – elektronická
Křivenická 409/8
Praha 8
25054 E
ASVV – elektronická
Křižíkova 179/26
Praha 8
52099 E
ASVV – elektronická
Taussigova 1172/1
Praha 8
52102 E
ASVV – elektronická
Lublinská 577/13
Praha 8
25238
JSVV – rotační
Na Hranicích 360/23
Praha 8
25056
JSVV – rotační
Na Střelnici 522/6
Praha 8
25066 E
ASVV – elektronická
Nad Rokoskou 111/7
Praha 8
25271
JSVV – rotační
Paláskova 1108/3
Praha 8
25055 E
ASVV – elektronická
Pernerova 533/59
Praha 8
25268
JSVV – rotační
Písečná 449/3
Praha 8
25082 E
ASVV – elektronická
Primátorská 1011/41
Praha 8
25059
JSVV – rotační
Prvního pluku 335/13
Praha 8
52100 E
ASVV – elektronická
Přemyšlenská 123/72
Praha 8
25235
JSVV – rotační
Řešovská 517/5
Praha 8
25080 E
ASVV – elektronická
Sokolovská 266/145
Praha 8
25058 E
ASVV – elektronická
Sokolovská 467/114
Praha 8
52101 E
ASVV – elektronická
Kyselova 1185/2
Praha 8
25081 E
ASVV – elektronická
U Libeňského pivovaru 63/2
Praha 8
25244 E
ASVV – elektronická
U Parkánu 11/17
Ďáblice
52060 E
ASVV – elektronická
Ďáblická 546 (vodárna Ládví)
Ďáblice
52073 E
ASVV – elektronická
Květnová 553/52
Ďáblice
25084 E
ASVV – elektronická
Zenklova 220/162
Praha 8
25052
JSVV – rotační
U Sluncové 395/4
Praha 8