Výstražná služba ČHMU

INTEGROVANÁ VÝSTRAŽNÁ SLUŽBA

Systém integrované výstražné služby (dále jen SIVS) je společně poskytovaná výstražná služba na území České republiky v oblasti operativní meteorologie a hydrologie. Vydávání výstražných informací v rámci SIVS je zčásti naplněním předpovědní povodňové služby podle vodního zákona.
Celý systém tvoří a za jeho provoz odpovídá Centrální předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a Stálá směna Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Ty v úzké součinnosti vyhodnocují meteorologická a hydrologická data, prognózy a na jejich základě vydávají a rozšiřují integrované výstražné informace.


INFORMACE PRO VEŘEJNOST


Vydání informace SIVS je výrazně signalizováno na úvodní internetové stránce ČHMÚ.
Samotné výstrahy pak jsou k dispozici na hlavní stránce výstražných informací (stránky ČHMÚ).
 

STUPNĚ NEBEZPEČÍ

Výstražné informace se vydávají na nebezpečné, resp. limitní meteorologické a hydrologické prvky a jevy. Na základě míry jeho intenzity se každému jevu přiřazuje jeden ze 3 stupňů nebezpečí.

Stupeň nebezpečí
Barva
Popis nebezpečí a aktivit
Žádný
zelená
Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.
Nízký
žlutá
Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký
oranžová
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní
červená
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
 

TYPY JEVŮ
 • I – Vysoké teploty a silné mrazy
 • II – Vítr
 • III – Sněhové jevy
 • IV – Námrazové jevy
 • V – Bouřkové jevy
 • VI – Dešťové srážky
 • VII – Povodňové jevy
 • VIII – Požáry

VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ


Pro některé nebezpečné jevy, které mají zejména rychlý a zvlášť nebezpečný vývoj se vydávají i informace o výskytu nebezpečných jevů (výstraha – výskyt nebezpečných jevů).
Vydávají se, jestliže je předpoklad, že se bezprostředně vyskytne nebo se právě vyskytl, resp. byly dosaženy nebo překročeny limitní hodnoty (naměření či pozorování nebo objektivní detekce) některého z nebezpečných jevů, které mají obvykle rychlý vývoj. Tato informace má za cíl oznámit skutečný nebo předpokládaný výskyt nebezpečného jevu (jev už nastal) a současně popsat jeho nejbližší vývoj (na zhruba 3 hodiny dopředu).
V Systému integrované výstražné služby je informace o výskytu nebezpečného jevu označena tímto symbolem:


INFORMACE O VÝSKYTU NEBEZPEČNÝCH JEVŮ SE VYDÁVÁ PRO TYTO JEVY:

 1. Silné sněžení
 2. Sněhová bouře
 3. Silná ledovka
 4. Velmi silné bouřky
 5. Velmi silné bouřky s přívalovými srážkami
 6. Extrémně silné bouřky
 7. Extrémně silné bouřky s přívalovými srážkami
 8. Extrémní srážky
 9. Povodňové ohrožení
 10. Extrémní povodňové ohrožení

Typy výstražných informac
í
Výstražné informace se rozlišují mezi sebou podle účelu jejich sestavování. Účely sestavování jsou následující:

Vydání předpovědní výstražné informace – VÝSTRAHA ČHMÚ (označena WOCZ65)
Vydává se, jestliže je předpoklad, že se vyskytne kterýkoli nebezpečný jev ze SIVS nebo se vyskytl nebezpečný jev ze SIVS a je předpoklad jeho dalšího trvání.

Vydání informace o výskytu nebezpečných jevů – VÝSTRAHA ČHMÚ – VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ (označena WOCZ66, IVNJ)
Vydává se, jestliže je předpoklad, že se bezprostředně vyskytne nebo se právě vyskytl, resp. byly dosaženy nebo překročeny limitní hodnoty (naměření či pozorování nebo objektivní detekce) některého z nebezpečných jevů, které mají obvykle rychlý vývoj.

Upřesnění předpovědní výstražné informace – VÝSTRAHA ČHMÚ (označena WOCZ65)
Sestavuje se ve všech případech potřeby upřesnění, doplnění, změny nebo při zjištění chyby (nesprávné údaje, chyba zpracovatele) v již platné PVI.

Rušení předpovědní výstražné informace – VÝSTRAHA ČHMÚ (označena WOCZ65)
Sestavuje se v případě, kdy na základě aktuálních měření a analýz nebo předpovědních podkladů se jevy v předpovědní výstražné informaci už nepovažují za nebezpečné.

Oprava informace o výskytu nebezpečných jevů – VÝSTRAHA – VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ (označena WOCZ66 CCA)
Použije se vždy při zjištění chyby (nesprávné údaje, chyba zpracovatele) v kterékoli části již vydané IVNJ.

Jiné účelové informace – ÚČELOVÁ INFORMACE ČHMÚ (označena WOCZ67)
Tyto informace se sestavují za účelem prověření přenosu informací SIVS k uživatelům, popřípadě sdělení informací související se SIVS (změny v SIVS). Do této kategorie spadají i všechny cvičné výstražné informace.

Distribuce výstražných informací

V případě vydání výstražné informace ji Český hydrometeorologický ústav rozšiřuje informace registrovaným uživatelům dle příslušného distribučního schématu a prioritně je předává na operační a informační středisko Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, na Stálou směnu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, veřejnoprávním sdělovacím prostředkům a smluvně vázaným komerčním sdělovacím prostředkům.
Prostřednictvím operačních a informačních středisek Hasičských záchranných sborů krajů jsou informace předávány dále na obce s rozšířenou působností (zpravidla oddělení krizového řízení) a následně na jednotlivé obce – prostřednictvím elektronické pošty a v některých případech také formou SMS.