Poskytnuté informace 2019

1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  08.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací, poskytnutí kopií následujících dokumentů: a) Kopie všech smluv uzavřených v době od 01.01.2010 do 18.10.2019, a to mezi městskou částí Praha 8, IČ: 00063797, se sídlem 180 00 Praha – Libeň, Zenklova 1/35 (dále jako „MČ“) a společností BAB mont s. r. o., IČ: 61498858, se sídlem Praha 9 – Prosek, Klíčovská 805/11, PSČ 190 00 (dále jako „BAB“). […] e) Sdělení, zda byla na základě smluvního vztahu založeného některou ze smluv uzavřenou mezi MČ a společností BAB v době od 01.01.2010 do 18.10.2019 uplatněna ze strany MČ smluvní pokuta a pokud ano, pak žádáme o sdělení, z jakého smluvního vztahu (s uvedením druhu smlouvy, předmětu plnění, názvu díla a data uzavření smlouvy nebo s uvedením odkazu na smlouvu předloženou dle písm. a) této žádosti) byla smluvní pokuta udělena, v jaké výši a na základě jakého porušení smluvní povinnosti?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.11.2019
  1. Text a výkresy Opatření obecné povahy, kterým byly v roce 2012 v Karlíně zřízeny cykloobousměrky. 2. Podrobné vyúčtování služeb, které městské části poskytla advokátní společnost Diviš & partneři s. r. o., IČO 24157848. Konkrétně se jedná o vyúčtování na základě tří smluv uzavřených s touto společností, které lze dohledat v registru smluv, a které mají být dle smlouvy vyúčtovány každý měsíc včetně sdělení, za co konkrétně bylo fakturováno, počet hodin i náplň této práce. […] 8. Městská část vydala Opatření správní povahy (jednací číslo MCP8 126549/2019). kterým se opět pokusila zavést zóny placeného stání a mimochodem zrušit několik cykloobousměrek. V rámci tohoto opatření měly být například v ulici Křižíkova nebo Thámova navráceny cyklopitkogramy, které tam v minulosti byli nezákonně odstraněny a na křížení Pernerovy a Thámovy a Šaldovy a Křižíkovy optické brzdy. K tomu stále došlo. Proč k tomu zatím nedošlo a jaké kroky Praha 8 činí k tomu, aby k tomu došlo?“,
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  04.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se veškerých výjimek, povolení, rozhodnutí a dalších dokladů vydaných stavebním úřadem MČ Praha 8 v rámci pozemků č. 1213/2, 1285/13, 1304/2. 1304/7, 1305/17, 1305/20, 1305/21, 1306/1, 1306/2, 1306/34, 1306/37 v k. ú. Troja v období od 21.03.2017 do 10.10.2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  01.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se fyzické kapacity vozidel v zónách placeného stání: 1. Kolik bylo ke dni 15.10.2019 platných povolenek (bez ohledu na délku jejich platnosti) pro stání v modrých zónách placeného stání na území městské části Praha 8. 2. Kolik je parkovacích míst v zónách placeného stání v celé oblasti 8.3. 3. Kolik bylo ke dni 15.10.2019 platných parkovacích povolení vydaných osobám, které mají trvalé nebo přechodné bydliště v ulicích Za střelnicí Binarova, Hlaváčova, Taussigova, Davídkova 51, 119, 121, 123, 125, 127, 133.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  01.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebního povolení vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 a následného odvolání proti tomuto vydanému stavebnímu povolení, týkající se stavebních úprav v 1. NP bytového domu za účelem vzniku ordinací s čekárnami a zázemím Praha, Libeň č. p. 1056, nám. Dr. Václava Holého 15.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.10.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda byla již podána žádost o stavební povolení (nebo její obdoba) pro stavbu Bytový dům Troja, Praha 8, Troja, K Pazderkám na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.10.2019
  Žádost o umožnění nahlédnutí do územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a souvisejících protokolů a stanovisek DOSS k: 1. liniové stavbě Cínovecká a stavbě křižovatky Cínovecká, Vesecká, Kbelská, 2. bytovým domům č. p. 962, 966, 1010 a 1053.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.10.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Jaká je kapacita vozidel pro parkování v modrých zónách placeného stání na území městské části Praha 8. Pokud nemáte tento údaj k dispozici, tak požaduji sdělení, za jaký počet hlídaných parkovacích míst v modré zóně ZPS platíte firmě Eltodo při dohledu nad dodržováním ZPS. […] 7. Ve stejném rozsahu, jako v předchozím bodu požaduji sdělení pro vyhodnocení zlepšené dopravy v klidu, jak bylo MČ P8 deklarováno (jako cíl zavedení ZPS).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  23.10.2019
  Žádost o poskytnutí informace o služební cestě p. místostarosty uskutečněné v září 2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  22.10.2019
  Žádost o poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují v městské části, Praha 8, a to konkrétně: Obchodní název projektu: LOFTY KŘIŽÍKOVA, k. ú. Karlín, parc. č. 317, ulice Křižíkova, počet domů 1, Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení […] Obchodní název projektu: NOVÉ CHABRY – BYTY F–G, k. ú. Dolní Chabry, parc. č. 1374/30, 1374/37, ulice Poštova, U Traktorky, počet domů 2, Požadované dokumenty: stavební povolení
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  15.10.2019
  Žádost o zaslání smlouvy uzavřené mezi Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha 8 týkající se zón placeného stání.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  15.10.2019
  Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí o povolení odstranění nebytových staveb při č. p. 354 – Praha, Karlín, Za Poříčskou bránou 19, č. j. MCP8 166345/2017, spis. zn. SZ MCP8 147655/2016/9.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  26.09.2019
  Žádost o poskytnutí informace k Opatření obecné povahy č. j. MCP8 285631/2019: 1. Vyjádření /písemný souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie ze dne 01.07.2019, vydaným pod č. j.: KRPA-244054-1/Čj-2019-0000DŽ. 2. Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci podanou dne 16.05.2019společností M.O.Z. Consult s. r. o. (v zastoupení správce ZPS – TSK hl. m. Prahy). 3 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které bylo vyvěšeno od 09.07.2019 do 25.07.2019 na úřední desce ÚMČ Praha 8
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.09.2019
  Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy (včetně případných dodatků) na pozemek parc. č. 626/73, k. ú. Čimice, obec Praha, LV 917, popř. sdělení obsahových náležitostí této nájemní smlouvy a to 1/ osoby nájemce, 2/ předmětu nájmu, 3/ doby nájmu, 4/ podmínek ukončení nájemní smlouvy, 5/ podmínek prodloužení nájemní smlouvy, 6/ ceny nájmu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  18.09.2019
  Žádost o poskytnutí přehledu pracovní činnosti místostarosty v měsících červnu, červenci a srpnu 2019 (služební cesty, pracovní návštěvy).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  09.09.2019
  Žádost o poskytnutí elektronické kopie stavebního povolení ONV Praha 8 ze dne 24.06.1965, č. j. výst. 1637/65, a kolaudačního rozhodnutí vydaného pro stavbu garáží nacházejících se na pozemcích v katastrálním území Karlín, parc. č. 248/3, parc. č. 248/4, parc. č. 248/7, parc. č. 248/8, parc. č. 248/10, parc. č. 248/11, parc. č. 248/12, parc. č. 248/13, parc. č. 248/14, parc. č. 248/15, parc. č. 846/7 a parc.č . 847/4, včetně poskytnutí kopie rozhodnutí (dohody) o osobním užívání pozemku pod garážemi, které by rovněž mělo být součástí stavebního spisu. Není-li tomu tak, prosím o sdělení, na který správní orgán se mohu v této věci obrátit.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  09.09.2019
  Žádost o poskytnutí podkladového materiálu poskytnutého členům Zastupitelstva MČ Praha 8 pro projednání bodu 2a. jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 konaného dne 12.06.2019 – Návrh k dosavadnímu průběhu jednání ve věci předčasného ukončení "Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb " uzavřené dne 15. října 2010 mezi městskou částí Praha 8, jako objednatelem, a společností Metrostav Development a. s. (resp. Metrostav Alfa s. r. o.), jako poskytovatelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. července 2018 a ke způsobu provádění díla, včetně zaslání podkladového materiálu, na jehož základě Rada MČ Praha 8 rozhodla usnesením č. Usn RMC 0155/2019 ze dne 10.04.2019, zejména pak "Důvodové zprávy" odkazované v bodě 2. daného usnesení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  28.08.2019
  Žádost o poskytnutí informace – v souvislosti s objednávkou služeb Hybridní pošty č. 2018/0606/OPS.DVZ u poskytovatele, kterým je Česká pošta, s. p. žádám o informaci, jaký byl celkový objem (tzn. celkový počet zkompletizovaných zásilek včetně rozeslání) zásilek za jednotlivé měsíce 09–12/2018 a 01-06/2019, jaké byly fakturované částky za tyto jednotlivé měsíce, a jaká je přesná cena za 1ks zkompletizované a rozeslané zásilky, kterou Česká pošta fakturuje ÚMČ Praha.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  28.08.2019
  Žádost o poskytnutí Smlouvy Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 se společností WORKER BAU s. r. o. č. VR 21/2019 ze dne 01.08.2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  22.08.2019
  Žádost o poskytnutí informací ve věci subjektů DOMISTAV CZ a. s., a DOMISTAV HK s. r. o., a to, zda uvedené subjekty v minulosti podaly vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
1234>